Thứ ba,  22/09/2020

Đảng bộ huyện Lộc Bình: Vững tin vào nhiệm kỳ mới

Nguyễn Đặng Ân, Bí thư Huyện ủy Lộc Bình

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Lộc Bình đã đoàn kết, phát huy thế mạnh, tiềm năng và nội lực của huyện, thực hiện đạt và vượt 21/21 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Qua đó tạo ra thế và lực mới để huyện vững tin vào nhiệm kỳ mới gặt hái nhiều thành công.

Lộc Bình là huyện miền núi, biên giới nằm ở phía Đông Nam của tỉnh, có đường biên giới tiếp giáp với Trung Quốc dài 28,959 km, có cửa khẩu Chi Ma, tạo thuận lợi trong hợp tác phát triển kinh tế, đối ngoại, du lịch, thương mại, dịch vụ, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế – xã hội của huyện.

Lãnh đạo huyện Lộc Bình kiểm tra xây dựng nông thôn mới tại xã Khuất Xá

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, kinh tế – xã hội của huyện tiếp tục phát triển, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn của một số ngành chủ yếu bình quân hằng năm đạt 9,35%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Sản xuất nông nghiệp bước đầu xây dựng được một số sản phẩm OCOP (chương trình mỗi xã một sản phẩm) đạt hạng 3 sao cấp tỉnh (khoai lang, khoai tây). Kinh tế đồi rừng phát triển mạnh, diện tích trồng rừng mới đạt 7.500 ha, vượt 500 ha, nâng độ che phủ rừng lên 64% năm 2020; sản lượng nhựa thông bình quân trong nhiệm kỳ khai thác được trên 30.000 tấn, giá trị kinh tế ước khoảng 1.000 tỷ đồng (tăng 25.200 tấn, tăng 850 tỷ đồng so với nhiệm kỳ 2010 – 2015).

Kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được huyện tập trung quan tâm đầu tư; tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2015 – 2020 ước đạt 9.200 tỷ đồng, vốn đầu tư do huyện quản lý là 885 tỷ đồng (tăng 270% so với đầu nhiệm kỳ). Vốn đăng ký của các dự án lớn, dự án trọng điểm của Trung ương, của tỉnh, của các tập đoàn, doanh nghiệp đã, đang và sẽ đầu tư trên địa bàn huyện trên 20 nghìn tỷ đồng. Điểm nổi bật trong nhiệm kỳ, huyện đã triển khai 2 khu đô thị, khu dân cư nông thôn với đầy đủ cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, hoàn thành công trình cầu thị trấn Lộc Bình…

Trong nhiệm kỳ qua, huyện tập trung xây dựng được 212,48 km đường giao thông nông thôn (tăng 165% so với nhiệm kỳ 2010 – 2015), tỷ lệ đường đến trung tâm xã được cứng hóa đạt 100%, vượt 23% so với mục tiêu nghị quyết đề ra.

Công tác xây dựng nông thôn mới được huyện chỉ đạo quyết liệt và toàn diện, đến nay, huyện có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân đạt 9,84 tiêu chí/xã (tăng 4,84 tiêu chí/xã so với năm 2015), xây dựng được 8 khu dân cư kiểu mẫu; dự kiến đến hết năm 2020, huyện có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 5 xã so với nhiệm kỳ 2010 – 2015, đạt mục tiêu nghị quyết đề ra. Thu ngân sách trên địa bàn hằng năm đều vượt dự toán tỉnh giao, tăng bình quân hằng năm 32% và vượt 17% so với mục tiêu nghị quyết đề ra.

Công tác giáo dục và đào tạo có sự chuyển biến tiến bộ, đến hết năm 2020, huyện có 16 trường học đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường đạt chuẩn quốc gia của toàn huyện lên 30 trường, vượt 8 trường, vượt 100% mục tiêu nghị quyết đại hội đề ra. Các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế được quan tâm, đến hết năm 2020, 100% số xã, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai thực hiện sâu rộng; các hủ tục, tập quán lạc hậu từng bước được đẩy lùi, xóa bỏ; các lễ hội truyền thống được duy trì đã góp phần kế thừa, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc trong huyện. Công tác giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội được chăm lo thường xuyên, tỷ lệ hộ nghèo qua các năm giảm 3,47%, năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo là 29,37%, dự kiến đến hết năm 2020 còn 12% (vượt mục tiêu nghị quyết đề ra). Quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, chủ quyền biên giới được giữ vững.

Cùng với phát triển kinh tế – xã hội, Đảng bộ huyện Lộc Bình luôn chú trọng công tác xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, từng bước đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp 1.142 đảng viên; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 92,4% (vượt mục tiêu đề ra); tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 95,45% (tăng 21,93% so với năm 2015).

Điểm nổi bật trong nhiệm kỳ là việc thực hiện các nghị quyết của Trung ương về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả được cấp ủy huyện triển khai quyết liệt, kết quả thực hiện sắp xếp đã giảm được 8 phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, 10 cặp trường học; tinh giản 251 người; sáp nhập các thôn, khu phố trên địa bàn huyện giảm từ 286 thôn, khu xuống còn 238; đơn vị hành chính cấp xã giảm từ 29 xuống còn 21 đơn vị; sáp nhập, sắp xếp giảm 12 chi, đảng bộ so với đầu nhiệm kỳ.

 Với những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua cùng với quyết tâm chính trị cao sẽ là những tiền đề quan trọng để toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Lộc Bình vững tin vào một nhiệm kỳ mới sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra và xây dựng huyện Lộc Bình phát triển nhanh và bền vững.

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lộc Bình tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó, tập trung huy động, khai thác hiệu quả các nguồn lực; đẩy mạnh phát triển nông, lâm nghiệp, kinh tế cửa khẩu, thương mại, dịch vụ, du lịch, tạo động lực phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Cùng với đó, phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hoá, xã hội, ứng dụng khoa học và công nghệ; thực hiện giảm nghèo hiệu quả, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Tăng cường quốc phòng, an ninh, tư pháp, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn đảng bộ.