Thứ hai,  21/09/2020

Đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương, nhiệm kỳ 2020 – 2025 thành công tốt đẹp

(LSO) – Đảng bộ tỉnh có 11 đảng bộ huyện, thành phố, 1 đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và 3 đảng bộ lực lượng vũ trang trực thuộc. Toàn Đảng bộ có trên 64.000 đảng viên. Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đảng bộ tỉnh đã nghiêm túc, chủ động, tích cực lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành công tác tổ chức đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình, quy định.

Văn kiện của các đảng bộ đều được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng. Nội dung phần kết quả thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020 của các đảng bộ được đánh giá khách quan, thẳng thắn, phản ánh đúng sự thật; mạnh dạn chỉ ra những hạn chế, yếu kém cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới; mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025 của các đảng bộ đều bám sát chỉ tiêu của tỉnh giao, có tính khả thi, liên thông với hệ thống chỉ tiêu tại dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025.  Ảnh: ĐÌNH QUANG

Công tác chuẩn bị nhân sự được các cấp ủy chuẩn bị nghiêm túc, bảo đảm dân chủ, khách quan, đúng quy trình, quy định; đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng, cơ cấu theo quy định, nhất là tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ. Đề án nhân sự của các đảng bộ trực thuộc trước khi trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, phê duyệt đều được các đơn vị xin ý kiến tham vấn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về điều kiện, tiêu chuẩn, cơ cấu. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã dành thời gian xem xét kỹ lưỡng, phê duyệt nhân sự các đơn vị theo đúng quy trình.

Việc tổ chức thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và các văn kiện của đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp được thực hiện nghiêm túc. Các đại hội đều dành thời gian hợp lý cho việc thảo luận, góp ý vào các văn kiện tại đại hội, phát huy trách nhiệm, trí tuệ của đại biểu trong thảo luận; một số đại hội tiến hành thảo luận văn kiện tại tổ đại biểu. Nhìn chung, không khí thảo luận tại đại hội sôi nổi, dân chủ, thẳng thắn, xây dựng, đúng trọng tâm.

Công tác bầu cử tại đại hội diễn ra dân chủ, đúng Quy chế bầu cử trong Đảng. Danh sách đề cử của ban chấp hành khoá đương nhiệm trình đại hội bầu cấp ủy có số dư từ 10% trở lên. Tại đại hội không có đại biểu nào tự ứng cử, đề cử. Kết quả bầu một lần đủ số lượng, nhân sự trúng cử cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, các chức danh chủ chốt đều đúng theo phương án nhân sự đã được phê duyệt; các chức danh bí thư, phó bí thư cấp ủy trúng cử với tỷ lệ phiếu cao.

Việc tổ chức đại hội trực tiếp bầu cử bí thư cấp ủy được thực hiện thận trọng, đúng quy trình, quy định, bảo đảm dân chủ, khách quan; kết quả giới thiệu nhân sự bí thư cấp ủy và kết quả bầu cử tại đại hội, các đồng chí bí thư được giới thiệu đều đạt số phiếu tín nhiệm cao và rất tập trung.

Công tác bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII được thực hiện bảo đảm theo đúng Điều lệ Đảng, Quy chế bầu cử trong Đảng. Đại hội các đảng bộ trực thuộc tỉnh đã bầu đủ 305 đại biểu chính thức và 31 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội  đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII bảo đảm yêu cầu về cơ cấu, số lượng đại biểu đã phân bổ.

Tiến độ tổ chức đại hội cấp huyện và tương đương thực hiện đúng khung thời gian theo Chỉ thị 35-CT/TW. Đại hội điểm Đảng bộ huyện Bình Gia được tổ chức trong tháng 6/2020; 8 đảng bộ tổ chức đại hội trong tháng 7/2020, gồm đảng bộ các huyện: Chi Lăng, Văn Quan, Văn Lãng, Tràng Định, thành phố Lạng Sơn các các đảng bộ: Khối Các cơ quan tỉnh, Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh; 6 đảng bộ tổ chức đại hội trong tháng 8/2020 (hoàn thành trước ngày 17/8), gồm đảng bộ các huyện: Đình Lập, Cao Lộc, Lộc Bình, Bắc Sơn, Hữu Lũng, Công an tỉnh.

Trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và các nhiệm vụ đột xuất khác của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, nhất là công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn. Các đại biểu dự đại hội thực hiện khai báo y tế, được kiểm tra y tế, thực hiện quy định sát khuẩn và phải đeo khẩu trang; bố trí giữ khoảng cách hợp lý; thực hiện sát khuẩn các phương tiện, dụng cụ phục vụ đại hội; hạn chế tối đa khách mời; tiết giảm hoạt động văn nghệ chào mừng đại hội…

Các đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp trong không khí dân chủ, trang trọng, vui tươi, phấn khởi là tiền đề quan trọng cho việc chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương đã diễn ra thành công tốt đẹp trong không khí dân chủ, trang trọng, vui tươi, phấn khởi là tiền đề quan trọng cho việc chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
VƯƠNG VĂN HÒA