Thứ sáu,  22/01/2021

Tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020

LSO-Chiều nay (12/1), Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy; đại diện các huyện ủy, thành ủy và các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.

Trong năm 2020, toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng đã tập trung tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Cùng đó, toàn ngành đã thực hiện hiệu quả việc sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII; chủ động tham mưu cho cấp ủy triển khai, cụ thể hóa và tập trung lãnh đạo thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn với  củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở (hết năm 2020, toàn Đảng bộ tỉnh có 744 tổ chức cơ sở đảng, 3.280 tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở). Song song với đó, thường xuyên quan tâm công tác phát triển đảng viên. Cụ thể, năm 2020, toàn Đảng bộ tỉnh đã kết nạp 2.053 đảng viên (đạt 102% chỉ tiêu đề ra), nâng tổng số đảng viên toàn đảng bộ lên 66.024 đảng viên.

Trong năm 2020, toàn ngành tổ chức chức xây dựng Đảng thực hiện hiệu quả công tác tham mưu bố trí, sắp xếp cán bộ và thực hiện chính sách cán bộ; tham mưu quản lý chặt chẽ biên chế cơ quan đảng, đoàn thể từ tỉnh đến cấp huyện; theo dõi, thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ;…

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, làm rõ thêm kết quả đạt được, những hạn chế trong công tác tổ chức xây dựng Đảng và đề xuất giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong năm 2021.


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy biểu dương những kết quả mà toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng đạt được trong năm 2020.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chỉ rõ: Trong năm 2021, ngành tổ chức xây dựng Đảng cần tập trung tham mưu và triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 04-CTr/TU, ngày 6/11/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng thời tham mưu triển khai, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng công tác của cơ quan tổ chức các cấp; chú trọng đào tạo nâng cao trình độ cán bộ, công chức làm công tác tổ chức xây dựng Đảng; tham mưu cho cấp ủy các cấp thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05.

Bên cạnh đó, ngành tổ chức chức xây dựng Đảng cần tiếp tục tham mưu cho cấp ủy các cấp chỉ đạo củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đồng thời nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

TRÍ DŨNG