Thứ tư, 19/06/2019

Du lịch với tăng trưởng và phát triển kinh tế

Hội thảo “Du lịch với tăng trưởng và phát triển kinh tế Việt Nam” vừa được Viện Nghiên cứu phát triển du lịch (Tổng cục Du lịch) tổ chức tại Hà Nội.

Hội thảo tập trung phân tích vị trí, vai trò, hiện trạng phát triển du lịch trong mối liên hệ với tăng trưởng và phát triển kinh tế; làm rõ mức độ và khả năng của ngành du lịch thông qua tạo việc làm, tăng xuất khẩu tại chỗ, tăng thu ngoại tệ, tác động tương hỗ các ngành kinh tế khác…; qua đó đề xuất định hướng, giải pháp nhằm tăng cường sự đóng góp của du lịch trong thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế Việt Nam, góp phần hình thành cơ cấu kinh tế hiện đại, đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Theo Nhandan