Thứ năm,  26/11/2020

Mỗi tỉnh sẽ lập một hội đồng lựa chọn sách giáo khoa

Thay vì mỗi cơ sở giáo dục thành lập hội đồng lựa chọn sách giáo khoa cho đơn vị mình, theo dự thảo thông tư mới của Bộ GD-ĐT, hội đồng lựa chọn sách giáo khoa sẽ do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành lập.

Mỗi tỉnh sẽ lập một hội đồng lựa chọn sách giáo khoa

Bộ GD-ĐT vừa ban hành dự thảo Thông tư quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông. Thông tư này được xây dựng căn cứ theo Luật Giáo dục năm 2019 và sẽ thay thế Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ban hành trước đó.

Theo dự thảo Thông tư, Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành lập, giúp UBND cấp tỉnh tổ chức lựa chọn sách giáo khoa. Mỗi môn học của một cấp học thành lập một Hội đồng.

Thành viên hội đồng lựa chọn sách giao khoa bao gồm: lãnh đạo, chuyên viên của Sở GD-ĐT, Phòng GD-ĐT; cán bộ quản lý và giáo viên đang giảng dạy tại các cơ sở giáo dục phổ thông. Số lượng thành viên Hội đồng là số lẻ, tối thiểu là 15 người, trong đó có ít nhất 2/3 tổng số thành viên là tổ trưởng tổ chuyên môn và giáo viên đang giảng dạy.

Hội đồng có trách nhiệm lựa chọn sách giáo khoa theo quy định và tiêu chí của UBND tỉnh; Đề xuất danh mục sách giáo khoa để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông; Giải trình trước cấp tỉnh về danh mục sách giáo khoa được lựa chọn, việc tiếp thu ý kiến góp ý về việc lựa chọn sách giáo khoa của các cơ sở giáo dục phổ thông.

Theo quy định tại dự thảo Thông tư, người đã tham gia biên soạn, thẩm định, chỉ đạo biên soạn, xuất bản, in sách giáo khoa thuộc danh mục sách giáo khoa đã được Bộ trưởng GD-ĐT phê duyệt không được tham gia hội đồng lựa chọn sách giáo khoa.

Việc lựa chọn sách giáo khoa để sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông phải tuân theo ba nguyên tắc: Sách giáo khoa phải thuộc danh mục sách giáo khoa đã được Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo phê duyệt; mỗi môn học, hoạt động giáo dục ở một khối lớp lựa chọn một đầu sách giáo khoa; bảo đảm thực hiện công khai, minh bạch, đúng pháp luật.

Ngoài ra, dự thảo Thông tư cũng quy định, sách giáo khoa được lựa chọn phải bảo đảm phù hợp với đặc điểm kinh tế – xã hội của địa phương hoặc từng khu vực của địa phương; đồng thời phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ thông.

Theo Nhandan