(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)

APEC đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên cả ba trụ cột là tự do hóa thương mại và đầu tư, thuận lợi hóa kinh doanh và hợp tác kinh tế-kỹ thuật./.