Thứ năm,  04/03/2021

Danh sách các Bộ trưởng, Thứ trưởng trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Trong danh sách 200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII có 15 Bộ trưởng và 21 Thứ trưởng.