Thứ sáu,  03/07/2020

2.450 triệu đồng cho các dự án công nghệ thông tin

LSO-Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh Lạng Sơn về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, từ đầu năm 2013 đến nay, toàn tỉnh đã phê duyệt 2.450 triệu đồng để triển khai thực hiện 5 dự án CNTT.

LSO-Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh Lạng Sơn về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, từ đầu năm 2013 đến nay, toàn tỉnh đã phê duyệt 2.450 triệu đồng để triển khai thực hiện 5 dự án CNTT. Trong đó dự án xây dựng 10 điểm cung cấp thông tin khoa học công nghệ tại 10 xã của 5 huyện với kinh phí 300 triệu đồng; dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đề tài 250 triệu đồng, dự án nâng cấp hệ thống văn phòng điện tử 600 triệu đồng, dự án ứng dụng CNTT trong công tác tiếp nhận, xử lý và trả kết quả thủ tục hành chính tại UBND huyện Đình Lập khoảng 600 triệu đồng, dự án nâng cấp và mở rộng ứng dụng CNTT trong cải cách thủ tục hành chính đối với công tác quản lý hộ tịch tại một số đơn vị tư pháp trên địa bàn tỉnh khoảng 700 triệu đồng.

Cán bộ Sở NN&PTNT Lạng Sơn ứng dụng CNTT vào nhiệm vụ chuyên môn

Năm 2014, UBND tỉnh sẽ tranh thủ nguồn chi, nguồn tài trợ và ngân sách Trung ương để tiếp tục đầu tư cho các dự án CNTT. Trong đó tập trung phát triển hạ tầng kỹ thuật, ứng dụng CNTT trong nội bộ các cơ quan và các dự án CNTT phục vụ người dân, doanh nghiệp. Đồng thời tăng cường khuyến khích các đơn vị, cá nhân đầu tư kinh phí đào tạo, xây dựng hạ tầng để ứng dụng hiệu quả CNTT vào hoạt động.

MINH ĐỨC