Thứ năm,  01/10/2020

Đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ thuộc chương trình phát triển tài sản trí tuệ

LSO-Trong 2 ngày: 4 và 5/5/2020, Hội đồng khoa học tỉnh tổ chức đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ thuộc chương trình phát triển tài sản trí tuệ đối với các dự án: xây dựng nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm măng bát độ và sản phẩm nem nướng của huyện Hữu Lũng; quản lý, phát triển nhãn hiệu tập thể quýt vàng Bắc Sơn.


Hội đồng khoa học phản biện dự án quản lý và phát triển
nhãn hiệu tập thể quýt vàng Bắc Sơn

Tại buổi làm việc, đại diện các nhóm thực hiện đề tài đã báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ, kết quả của dự án và làm rõ nội dung trao đổi của thành viên Hội đồng khoa học như: sau khi triển khai dự án giá thành sản phẩm tăng hơn so với trước; thị trường tiêu thụ sản phẩm được mở rộng; quy chế quản lý, sử dụng nhãn hiệu được xây dựng và thực hiện nghiêm túc. Cùng đó, làm rõ một số vấn đề về hồ sơ trong quá trình triển khai dự án…

Tại đây, Hội đồng khoa học đã nghiệm thu đối với 2 dự án: xây dựng nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm măng bát độ và nem nướng của huyện Hữu Lũng. Với dự án  quản lý, phát triển nhãn hiệu tập thể quýt vàng Bắc Sơn, Hội đồng khoa học yêu cầu nhóm thực hiện tiếp tục chỉnh sửa, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trong tháng 5/2020.

HOÀNG VƯƠNG