Thứ hai, 21/01/2019
UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 5/2018

Thảo luận và cho ý kiến về 4 nội dung quan trọng

LSO-Sáng nay (18/5), đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 5/2018. Phiên họp tập trung bàn, thảo luận và cho ý kiến về một số dự thảo tờ trình do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), Sở Xây dựng trình.


Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp

Các đại biểu tập trung thảo luận nhiều về dự thảo tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định một số mức chi cho hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 – 2020. Mục tiêu của việc ban hành nghị quyết là để làm cơ sở triển khai thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 – 2020, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh bình quân 3%/năm; các huyện, xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 40% trở lên giảm từ 4%/năm trở lên; tạo điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo cho người dân vùng dân tộc thiểu số, vùng có đời sống khó khăn, vùng có tỉ lệ hộ nghèo cao giúp cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Về nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Cơ quan soạn thảo (Sở NN&PTNT) cần đưa ra mức chi hỗ trợ cụ thể đối với từng đối tượng được hỗ trợ, mức hỗ trợ tối đa cũng cần nêu cụ thể. Phạm vi áp dụng đối với từng dự án, từng đối tượng được hỗ trợ cần quy định cụ thể để không trùng với những đối tượng trong những chương trình mục tiêu giảm nghèo khác. Việc xây dựng hỗ trợ phải phù hợp với thực tế nguồn lực của địa phương và phải đúng với quy định của trung ương. Việc hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp; đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng các mô hình giảm nghèo phải theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa nhằm khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Các đối tượng thụ hưởng cần ưu tiên đối với bà con dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, người khuyết tật còn khả năng lao động thuộc hộ nghèo, phụ nữ thuộc hộ nghèo… Sở NN&PTNT cần tiếp thu những ý kiến đóng góp, tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện để trình HĐND tỉnh trong thời gian tới.

Tại phiên họp, các đại biểu cũng tập trung thảo luận về dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định cụ thể phạm vi vùng vụ cận đối với công trình thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh (Sở NN&PTNT trình); dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế sử dụng nguồn vốn huy động hợp pháp khác thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (Sở KH&ĐT trình); dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, sửa đổi một số nội dung Quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 14/1/2016 của UBND tỉnh (Sở Xây dựng trình).

Đối với những nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ rõ: Để bảo vệ các công trình thủy lợi, kịp thời ngăn chặn tình trạng xâm hại đến công trình thủy lợi, việc xác định ranh giới, chỉ giới giữa công trình thủy lợi với các công trình khác là rất cần thiết. Vì vậy, khi xây dựng dự thảo, Sở NN&PTNT cần lưu ý đến tên gọi của quyết định. Quy định vùng phụ cận cũng cần xác định quy mô, tính chất đối với từng công trình…. Sở NN&PTNT tiếp thu một số ý kiến đóng góp của các ngành để bỏ một số nội dung chưa phù hợp.

Về những nội dung do Sở KH&ĐT trình, xin ý kiến, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Để tăng nguồn lực trong việc thực hiện một số Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh, việc huy động các nguồn vốn hợp pháp là cần thiết. Việc huy động cần quy định tỷ lệ cụ thể (khoảng 10%). Đồng thời cần nêu rõ về cách thức huy động, quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn huy động… Sở KH&ĐT tiếp thu những ý kiến đóng góp của các ngành để chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện.

Đối với nội dung của Sở Xây dựng trình, qua xem xét, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Sở Xây dựng khi soạn thảo chưa nêu rõ được việc cần phải ban hành quyết định mới. Do chưa có đầy đủ căn cứ nên Sở Xây dựng tiếp thu ý kiến đóng góp trong phiên họp, tiếp tục nghiên cứu, xem xét những căn cứ pháp lý để hoàn thiện tờ trình.

TRÍ DŨNG