Chủ nhật, 20/01/2019
Hội nghị báo cáo kinh nghiệm, cách làm hiệu quả trong xây dựng NTM:

Nhân rộng mô hình, cách làm hay từ cơ sở

LSO-Hôm nay (31/5), UBND tỉnh tổ chức hội nghị báo cáo kinh nghiệm, cách làm hiệu quả trong xây dựng nông thôn mới (NTM). Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.


Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh, từ năm 2011 đến hết năm 2017, toàn tỉnh có 36/207 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân 1 xã trên địa bàn tỉnh đạt 8,65 tiêu chí/xã. Diện mạo nông thôn, đặc biệt là ở các xã đạt chuẩn NTM có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao. Trên hết là đã tạo được bước chuyển quan trọng về nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, của cộng đồng doanh nghiệp và của người dân trong việc tham gia xây dựng NTM. Không khí thi đua xây dựng NTM tại các huyện, xã đã thực sự trở thành phong trào rộng khắp. Trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo, qua đó tạo bước đột phát trên nhiều lĩnh vực.

Tại hội nghị, 21 nhóm mô hình, cách làm hay trong chỉ đạo, điều hành, cách làm hay trong phát triển kinh tế – hạ tầng, trong phát triển kinh tế và tổ chức sản xuất, cách làm hay trong xây dựng hệ thống chính trị… đã được báo cáo. Ngoài ra, các báo cáo điển hình, các mô hình, cách làm hay đã được Ban Chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh tổng hợp thành tài liệu, in, phát cho các xã, các thôn để nghiên cứu, học tập kinh nghiệm.


Đại biểu dự hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những nỗ lực của các đơn vị, đặc biệt là nỗ lực của các xã, các thôn đặc biệt khó khăn, các xã biên giới; nhấn mạnh vai trò quan trọng của các doanh nghiệp, hợp tác xã trong việc đồng hành trong chương trình xây dựng NTM.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Các cấp ủy, chính quyền và đoàn thể  cần vào cuộc mãnh mẽ hơn nữa để đồng hành, giúp đỡ các xã, các thôn và người dân trong thực hiện các tiêu chí, đặc biệt là phải xung phong đi đầu, tìm tòi những cách làm hay, cách làm sáng tạo để từ đó học tập, triển khai ngay tại địa bàn của mình.

Cùng đó, chính quyền các huyện, thành phố cần quan tâm áp dụng và phát triển các mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện của địa phương; chủ động tìm đầu ra cho sản phẩm do người nông dân làm ra, qua đó đẩy mạnh các mô hình sản xuất. Ngoài ra, cần tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào nông nghiệp, đồng thời các doanh nghiệp cần liên kết chặt chẽ với người nông dân từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ rõ: Thông qua hội nghị này, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh cần tiếp tục nhân rộng các mô hình, các cách làm hay. Cùng đó, chính quyền từ cấp từ tỉnh đến cơ sở phải luôn xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, với mục tiêu là phát huy được vai trò chủ thể của người dân. Phương châm trong xây dựng NTM là phải hết sức kiên trì, quyết liệt; nâng cao vai trò của cán bộ, nhất là người đứng đầu trong xây dựng NTM.

TRÍ DŨNG