Thứ hai, 18/03/2019

Tăng tốc giải ngân vốn Nghị quyết 03

LSO- Ngay từ cuối năm 2017, các huyện, thành phố được giao dự toán ngân sách năm 2018 cũng là thời điểm chuẩn bị đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn Nghị quyết 03, ngày 29/7/2016 của HĐND tỉnh về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016 – 2020 (NQ03). Đây là điều kiện thuận lợi để các chủ đầu tư khẩn trương giải ngân kế hoạch vốn giao ngay từ đầu năm.

Theo thông tin của Phòng Kiểm soát chi, Kho bạc Nhà nước tỉnh, ngay trong quý I/2018, hệ thống danh mục các dự án sử dụng nguồn vốn NQ03 đã được các chủ đầu tư hoàn thành nhập dự toán tài khoản của công trình, dự án trên hệ thống TABMIS để thực hiện các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến niên độ ngân sách năm 2018. Qua đó cho thấy công tác triển khai các công trình của các chủ đầu tư hết sức chủ động, tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân nguồn vốn NQ03.

Đơn vị thi công thực hiện khâu bảo duỡng bê tông công trình thuỷ lợi xã Tân Việt, huyện Văn Lãng

Nguồn vốn NQ03 năm 2018 tỉnh phân bổ và giao cho 11 huyện, thành phố quản lý là hơn 92,3 tỷ đồng, bố trí cho 82 danh mục công trình thanh toán nợ, chuyển tiếp, khởi công mới, các công trình chuẩn bị đầu tư và thực hiện chương trình mua xi măng hỗ trợ các xã làm đường giao thông nông thôn, thủy lợi nhỏ.

Tính đến đầu tháng 6/2018, giá trị khối lượng thực hiện các công trình đạt 62,2 tỷ đồng, đáng chú ý giá trị khối lượng của 31 công trình khởi công mới đạt 17,3 tỷ đồng và giá trị giải ngân của nguồn vốn này đạt 55 tỷ đồng, tương đương 60% kế hoạch vốn giao.

Huyện Lộc Bình được giao kế hoạch vốn năm 2018 là 8,9 tỷ đồng để bố trí cho 8 công trình và hỗ trợ xi măng giao thông nông thôn, thủy lợi chiếm tối thiểu 30% nguồn vốn giao. Tính đến đầu tháng 6, huyện giải ngân đạt 5,2 tỷ đồng, tương đương 58% kế hoạch, riêng nguồn vốn hỗ trợ mua xi măng giao thông huyện giải ngân hoàn thành trong quý I.

Ông Hoàng Văn Tuấn, Giám đốc Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Lộc Bình cho biết: Trong 5 dự án khởi công mới năm 2018 chỉ có công trình trụ sở của UBND xã Lợi Bác đang vướng mặt bằng, huyện đang tập trung xử lý xong trước ngày 20/6/2018, còn lại 4 công trình khác đều thi công vào tháng 4 và khối lượng giải ngân đạt 2,6 tỷ đồng, tương đương 55% kế hoạch vốn giao. Huyện phấn đấu giải ngân xong phần vốn bố trí cho các công trình chuyển tiếp trong tháng 6. Đối với vốn bố trí cho các dự án khởi công mới huyện phấn đấu hoàn thành giải ngân trong tháng 10/2018.

Cùng với huyện Lộc Bình, hầu hết các huyện đều có giá trị khối lượng thực hiện các công trình đạt cao và tập trung giải ngân ngay từ đầu năm như: huyện Chi Lăng giải ngân đạt 62%; Đình Lập đạt 90%; các huyện: Văn Quan, Bình Gia, Văn Lãng, Tràng Định đều giải ngân đạt trên 50% kế hoạch vốn. Một số huyện giải ngân đạt dưới 50% kế hoạch vốn giao gồm: Cao Lộc, Bắc Sơn, thành phố Lạng Sơn và Hữu Lũng. Riêng phần vốn để bố trí mua xi măng giao thông nông thôn, thủy lợi các huyện đã giải ngân đạt 100% kế hoạch.

Ông Hà Mạnh Cường, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết: Các công trình sử dụng nguồn vốn NQ03 tỉnh giao cho các huyện quản lý, thực hiện lồng ghép với một số nguồn vốn để thực hiện các mục tiêu phát triển kết cấu hạ tầng của tỉnh đề ra cho giai đoạn 2016 – 2020. Do vậy, các huyện rất chủ động trong việc triển khai và khối lượng giải ngân cơ bản đạt yêu cầu. Bên cạnh việc theo dõi, đôn đốc các huyện khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu làm cơ sở giải ngân, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức kiểm tra, nắm bắt tình hình thực hiện thông qua nhiều kênh khác nhau bảo đảm công trình được triển khai theo đúng quy định.

TRANG NINH