Thứ bảy, 23/02/2019

Thêm hơn 75 nghìn doanh nghiệp mới

Ngày 29-7, Tổng cục Thống kê cho biết, tính chung bảy tháng, cả nước có 75.793 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là hơn 771 nghìn tỷ đồng, tăng 3,9% về số doanh nghiệp và tăng 11,6% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017.

Nếu tính cả hơn 1,4 triệu tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thì tổng số vốn đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế trong bảy tháng năm 2018 là hơn 2,2 triệu tỷ đồng.

Bên cạnh đó, còn có 18.696 doanh nghiệp trở lại hoạt động, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong bảy tháng năm nay lên gần 95 nghìn doanh nghiệp. Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong bảy tháng qua là hơn 623 nghìn người.

Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong bảy tháng năm 2018 là 59.910 doanh nghiệp, tăng 38,4% so với cùng kỳ năm trước.

Số doanh nghiệp giải thể trong bảy tháng năm 2018 là 7.714 doanh nghiệp, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Nhandan