Thứ năm, 23/05/2019

Nâng cao năng lực cạnh tranh ở Văn Lãng: Khắc phục các chỉ số thấp

LSO- Năm 2018, huyện Văn Lãng phấn đấu điểm số DDCI (chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương) đạt từ 60 điểm trở lên và xếp hạng trong nhóm các huyện có chất lượng điều hành tốt. Để thực hiện được mục tiêu đó, việc khắc phục các chỉ số thấp của năm 2017 đã và đang được huyện Văn Lãng tích cực triển khai thực hiện.

Năm 2017, điểm số của 8 chỉ số thành phần trong DDCI của Văn Lãng có sự chênh lệch khá lớn. Bên cạnh một số chỉ số đạt điểm cao như: dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp đạt 8,13 điểm; chi phí không chính thức đạt 7,72 điểm thì vẫn còn những chỉ số đạt thấp như: chỉ số về vai trò của người đứng đầu chỉ đạt 2,27 điểm; chỉ số về chi phí thời gian đạt 3,55 điểm và chỉ số về cạnh tranh bình đẳng đạt 4,98 điểm. Chính vì vậy, năm 2018, huyện tập trung khắc phục 3 chỉ số đạt thấp.

Đối với chỉ số “chi phí thời gian”, UBND huyện đã giao Văn phòng HĐND và UBND huyện thường xuyên kiểm tra hoạt động của bộ phận “một cửa”; giám sát, kiểm tra, chấn chỉnh công vụ; thực hiện nghiêm quy định về thời gian trong giải quyết các thủ tục hành chính tại các phòng, ban chuyên môn của huyện, UBND các xã, thị trấn. Bên cạnh đó, để khắc phục chỉ số này, Thanh tra huyện cũng có giải pháp cụ thể.

Cán bộ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Văn Lãng hướng dẫn thủ tục hành chính cho người dân

Bà Hà Thị Kim Liên, Phó Chánh Thanh tra huyện cho biết: Thanh tra huyện phối hợp với thanh tra các sở, ngành của tỉnh, các đơn vị liên quan rà soát các đơn vị, các hộ kinh doanh, lập danh mục gửi thanh tra tỉnh để kiểm soát, tránh chồng chéo trong công tác thanh tra. Qua đó mỗi năm một đơn vị chỉ phải tiếp, làm việc với một đoàn thanh tra, trừ trường hợp thanh tra đột xuất khi đơn vị có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền…

Một chỉ số khác có điểm số thấp là “Vai trò người đứng đầu”. Để khắc phục chỉ số này, UBND huyện đã có những giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện. Ông Bế Văn Nhớ, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Lãnh đạo UBND huyện và thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thường xuyên đối thoại trực tiếp và kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp; những vấn đề có ý kiến khác nhau giữa các phòng ban chuyên môn giao một cơ quan chủ trì, tham mưu đề xuất phương án giải quyết dứt điểm, không để phản ánh, kiến nghị kéo dài. Bên cạnh đó, lãnh đạo UBND huyện tăng cường làm việc với các phòng, ban chuyên môn về thực hiện nhiệm vụ được giao thông qua các cuộc họp, làm việc trực tiếp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; chủ động đề xuất những khó khăn, vướng mắc của huyện với các sở, ngành, lãnh đạo tỉnh để được xem xét, giải quyết kịp thời; phát huy hiệu quả công tác đối ngoại để thu hút đầu tư, mở rộng quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực.

Cùng với 2 chỉ số nêu trên, huyện Văn Lãng tập trung vào khắc phục chỉ số “Cạnh tranh bình đẳng” bằng cách tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế, các nhà đầu tư trong huyện, ngoài huyện và cả nước luôn bình đẳng trong việc tiếp cận thông tin về cơ chế chính sách, đất đai, giải quyết các thủ tục hành chính, tín dụng, khai thác tài nguyên. Bên cạnh đó, huyện phối hợp để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa về cơ chế chính sách, kêu gọi thu hút đầu tư và không phân biệt đối xử trong thực hiện chính sách.

Với những giải pháp cụ thể đã và đang được tập trung triển khai thực hiện, hy vọng rằng năm 2018, huyện Văn Lãng sẽ khắc phục các chỉ số điểm còn thấp, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của các ngành, các cấp trong xây dựng chính quyền thân thiện, nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của huyện.

TÂN AN