Ảnh minh họa (Ảnh: M.P)

Theo đó, số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu tại thời điểm 31/12/2017 được ghi nhận là hơn 5.105 tỷ đồng; số dư đến hết quý I/2018 (đến hết ngày 31/3/2018) là hơn 4.526 tỷ đồng.

Tổng số trích Quỹ Bình ổn giá xăng dầu trong quý II/2018 (từ ngày 1/4/2018 đến hết ngày 30/6/2018) là trên 1.407 tỷ đồng; tổng số sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu trong quý II/2018 (từ ngày 1/4/2018 đến hết ngày 30/6/2018) là trên 2.126 tỷ đồng.

Bộ Tài chính cũng cho biết, lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu dương trong quý II/2018 là 5,312 tỷ đồng; lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu trong quý II/2018 là 17 triệu đồng.

Như vậy, số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đến hết quý II/2018 (đến hết ngày 30/6/2018) là hơn 3.812 tỷ đồng./.