Thứ sáu, 21/09/2018

Ngân hàng Chính sách xã hội Bắc Sơn: Dồn lực giảm nợ quá hạn

(LSO) – Hiện nay, nợ quá hạn của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Bắc Sơn chỉ còn 65 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,02%. Nguồn vốn cho vay ưu đãi đạt dư nợ trên 356,750 tỷ đồng, là đơn vị có dư nợ lớn nhất, nhưng số nợ quá hạn thấp nhất trong toàn chi nhánh tỉnh. Để đạt được kết quả đó, NHCSXH huyện đã triển khai nhiều biện pháp để quản lý, kiểm soát nợ quá hạn.

Ông Nguyễn Thanh Lạng, Giám đốc NHCSXH huyện cho biết: Để làm tốt công tác giảm nợ quá hạn, phòng giao dịch chủ động phối hợp với ban thu hồi nợ khó đòi của các xã, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ; hướng dẫn các hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, đồng thời trả nợ, trả lãi đúng thời hạn.

Theo đó, hằng năm phòng giao dịch xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát vốn, rà soát, bám nắm danh sách các hộ nợ đến hạn để chủ động đôn đốc, thu hồi vốn. Đối với việc giám sát nợ đến hạn hằng tháng, đơn vị in nợ đến hạn trước 2 đến 3 tháng và gửi danh sách cho tổ chức hội nhận ủy thác cấp xã để chỉ đạo các tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) thực hiện phân tích kỹ từng trường hợp để có biện pháp phù hợp như: cho gia hạn nợ, đôn đốc thu nợ, đối với những trường hợp gặp rủi ro do nguyên nhân khách quan thì đơn vị phối hợp lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt khoanh nợ, xóa nợ.