Thứ ba,  11/08/2020

Hướng dẫn xác định vốn nhà nước của tổ chức tín dụng chuyển thành Cty cổ phần

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định vốn nhà nước của các tổ chức tín dụng nhà nước khi chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần.

Ảnh minh họa

 

Đối tượng áp dụng gồm các doanh nghiệp là tổ chức tín dụng nhà nước quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 126/2017/NĐ-CPcủa Chính phủ.

Theo dự thảo, vốn nhà nước tại các tổ chức tín dụng nhà nước được xác định bao gồm số dư các tài khoản sau đây:

STT Tên khoản mục Số hiệu

tài khoản

1 Vốn điều lệ 601
2 Vốn đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản cố định 602
3 Vốn khác 609
4 Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 611
5 Quỹ đầu tư phát triển 612
6 Quỹ dự phòng tài chính 613

Số hiệu các tài khoản quy định này được lấy theo Hệ thống tài khoản kế toán các Tổ chức tín dụng (ban hành theo Quyết định số 479/2004/QĐ-NHNN ngày 29/4/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và đã được sửa đổi, bổ sung).

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Theo Chinhphu