UBND tỉnh Hòa Bình đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 có 50% số xã thực hiện dồn điền, đổi thửa.

 

Thông tin từ UBND tỉnh Hòa Bình, để thực hiện dồn điền, đổi thửa trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2025, Hòa Bình sẽ sử dụng số tiền 350 tỷ đồng từ các nguồn vốn khác nhau.

Với mục tiêu hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn, tạo thuận lợi cho việc liên kết sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật, thực hiện cơ giới hóa trong sản xuất, UBND tỉnh Hòa Bình vừa triển khai Kế hoạch số 141 về dồn điền, đổi thửa trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

Theo đó, UBND tỉnh đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 có 50% số xã thực hiện dồn điền, đổi thửa; đến năm 2025, có 60% số xã hoàn thành cơ bản việc dồn điền, đổi thửa,  tương ứng khoảng 18,0% diện tích đất sản xuất nông nghiệp; số thửa ruộng bình quân/hộ sau khi dồn đổi giảm từ 7 – 9 thửa xuống còn 1 – 3 thửa; qụỹ đất công ích dành cho mục đích phát triển hạ tầng, khu dân cự đươc quy hoạch tập trụng theo yêu cầu xây dựng nông thôn mới.

Tổng kinh phí thực hiện được xác định là khoảng 350 tỷ đồng. Bao gồm: Nguồn ngân sách Trung ương thông qua chính sách hỗ trợ bảo vệ phát triển đất trong lúa; ngụồn ngân sách tỉnh hỗ trợ theo chính sách dồn điền đổi thửa được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt; nguồn ngân sách huyện; xã; ngụồn chương trình mục tiêu quốc gia; nguồn khác do nhân dân động góp và huy động từ xã hội hóa. Việc sử dụng kinh phí sẽ chia thành 2 giai đoạn: Giai đoạn 2019 – 2020 dự kiến 100 tỷ đồng; giai đoạn 2021 – 2025 dự kiến 250 tỷ đồng.

Được biết, thực hiện dồn điền, đổi thửa trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 là nội dung công tác trọng tâm nhằm đẩy nhanh hình thành, phát triển các vùng chuyên canh nông nghiệp quy mô lớn, giúp nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp và tăng thu nhập cho người dân trên địa bàn tỉnh Hòa Bình./.