Thứ tư,  12/08/2020

Đầu tư lưới điện hạ thế nông thôn ở Chi Lăng: Nhà nước và nhân dân cùng làm

(LSO) – Đề án “Nhà nước hỗ trợ vật liệu, kỹ thuật, nhân dân thực hiện” trong đầu tư lưới điện hạ thế nông thôn được UBND huyện Chi Lăng triển khai thực hiện từ 2017 đến nay đã góp phần tiết kiệm chi phí đầu tư, lưới điện xuống cấp được thay thế nhanh, nhiều hơn; được cơ quan chuyên môn, người dân đồng tình, ủng hộ.

Xuất phát từ nhu cầu thực tế trong đầu tư lưới điện hạ thế nông thôn, và qua các cuộc tiếp xúc lấy ý kiến nhân dân, UBND huyện Chi Lăng đã xây dựng và triển khai đề án “Nhà nước hỗ trợ vật liệu, kỹ thuật, nhân dân thực hiện”. Đề án được triển khai từ 2017 và thí điểm thực hiện tại xã Bắc Thủy. Theo đó, các khâu về kỹ thuật như: khảo sát xây dựng phương án tuyến, lập hồ sơ dự toán và bản vẽ thiết kế thi công do Phòng Kinh tế – Hạ tầng và Điện lực Chi Lăng trực tiếp hỗ trợ xã thực hiện. Việc thẩm định dự toán và báo cáo kinh tế kỹ thuật do phòng chuyên môn của huyện thẩm định. Việc giám sát, hướng dẫn thi công do phòng chuyên môn của huyện, Điện lực Chi Lăng và UBND xã cùng giám sát, hướng dẫn nhân dân thực hiện. Sau khi hoàn thành phương án tuyến, Điện lực Chi Lăng phối hợp với UBND các xã, nhân dân đi phóng tuyến tại thực địa giao mặt bằng cho xã, thôn tổ chức thi công đào móng và lắp dựng cột. Hoàn thành phần móng đáp ứng kết cấu, người dân thực hiện kéo dây, Điện lực Chi Lăng hỗ trợ kỹ thuật đấu nối lên cột và đóng điện.

Người dân xã Lâm Sơn phối hợp với nhân viên Điện lực Chi Lăng kéo mới đường dây điện hạ áp nông thôn

Ông Linh Văn Phúc, Trưởng Phòng Kinh tế – Hạ tầng huyện cho biết: Việc đầu tư theo hình thức nhà nước hỗ trợ vật liệu, nhân dân thi công sẽ tiết kiệm được chi phí như: chi phí nhân công, chi phí tư vấn thiết kết, lập dự toán, chi phí khác… Cụ thể, theo như một dự án của ngành điện đầu tư 100% không có sự tham gia của nhân dân thì suất đầu tư cho 1 km đường điện hạ áp nông thôn (0,4 kv) đường nhánh rẽ hết khoảng 300 – 350 triệu đồng/km đường điện. Trong khi việc đầu tư theo phương án nhà nước hỗ trợ vật liệu, nhân dân thi công, thì suất đầu tư khoảng 150 – 170 triệu đồng/km. Trong đó, vốn nhà nước trung bình khoảng 120 – 130 triệu đồng (chưa bao gồm thuế GTGT), nhân dân đóng góp trung bình khoảng 40 triệu đồng (nhân công thi công, hiến đất), bằng 53,8% so với việc đầu tư trước đây.

Đề án được triển khai thí điểm tại xã Bắc Thủy (năm 2017), với 4,1 km, tổng giá trị phê duyệt dự án là 489,4 triệu đồng. Trong đó, chi phí nhân công do nhân dân đóng góp là 126,7 triệu đồng (bằng 26% tổng mức đầu tư). Năm 2018, UBND huyện tiếp tục phối hợp với Điện lực Chi Lăng triển khai theo hình thức nhà nước hỗ trợ, nhân dân thực hiện cải tạo lưới điện hạ áp nông thôn trên 25 km. Trong đó, xã Mai Sao thực hiện được 12 km đường điện hạ áp nông thôn đạt chuẩn (trong đó, 8 km sử dụng nguồn vốn ngành điện, 4 km sử dụng ngân sách huyện); xã Y Tịch 4 km; xã Vạn Linh 2,1 km; xã Hữu Kiên 2,2 km; xã Chiến Thắng 5 km (sử dụng vốn chương trình 135 lồng ghép các nguồn vốn khác). Năm 2019, huyện tiếp tục thực hiện đề án tại 9 xã với khối lượng đầu tư gần 31,5 km, tổng mức đầu tư gần 5,4 tỷ đồng, trong đó, nhân dân đóng góp ngày công quy ra tiền đạt gần 1,3 tỷ đồng; hiện nay đã và đang thực hiện tại các xã: Gia Lộc, Thượng Cường, Lâm Sơn, Vân Thủy, Bằng Hữu.

Ông Hoàng Mạnh Lâm, Giám đốc Điện lực Chi Lăng cho biết: Đề án trên là mô hình được thực hiện và đem lại hiệu quả cao bởi có sự tham gia, phối hợp thực hiện của Điện lực, UBND huyện, xã và nhân dân. Qua đó, giảm chi phí đầu tư, khối lượng thực hiện được nhiều hơn, nhanh hơn so với trước đây. Thời gian tới, điện lực tiếp tục phối hợp với huyện, xã để thực hiện hiệu quả mô hình trên.

Qua thực tế tìm hiểu, chính quyền các xã và nhân dân đồng tình, ủng hộ thực hiện đề án trên. Những nơi đường điện xuống cấp, người dân mong muốn được phối hợp cùng ngành điện, cơ quan chuyên môn của huyện sớm đầu tư lưới điện mới.

Đề án “Nhà nước hỗ trợ vật liệu, kỹ thuật, nhân dân thực hiện” được thực hiện có hiệu quả, UBND huyện Chi Lăng báo cáo UBND tỉnh và được UBND tỉnh chỉ đạo nhân rộng mô hình tại các huyện, thành phố trong tỉnh.

ĐỖ HOẠT