Thứ sáu,  07/08/2020

GDP tăng thêm 25,4%/năm sau khi đánh giá lại

Tổng cục Thống kê cho biết, theo kết quả rà soát, đánh giá lại quy mô tổng sản phẩm trong nước (GDP) giai đoạn 2010 đến 2017, quy mô GDP bình quân của Việt Nam tăng thêm 25,4%/năm so với số liệu đã công bố. Quy mô GDP thay đổi dẫn đến các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp có liên quan cũng thay đổi và tác động đến các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô của nền kinh tế.

GDP tăng thêm 25,4%/năm sau khi đánh giá lại

Việc đánh giá lại quy mô GDP nhằm bảo đảm theo thông lệ quốc tế và không phải cách tính mới. Trên thế giới, hầu hết các quốc gia có năng lực thống kê tốt đều tiến hành rà soát, đánh giá lại quy mô GDP thường xuyên và định kỳ, tùy thuộc vào biến động về nguồn thông tin, phạm vi và mục đích đánh giá lại. Tại Việt Nam, việc đánh giá lại quy mô GDP chỉ xem xét, rà soát các hoạt động kinh tế thuộc phạm vi sản xuất theo quy định, không đề cập tới các hoạt động kinh tế ngầm, kinh tế bất hợp pháp và sẽ được thực hiện định kỳ 5 đến 10 năm.

Theo Nhandan