Chủ nhật,  17/01/2021

NHCSXH: Tập trung mọi nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ năm 2019

Từ kết quả thực hiện tốt kế hoạch 9 tháng đầu năm, toàn bộ hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tập trung mọi nỗ lực cho việc hoàn thành nhiệm vụ quý IV và cả năm 2019.

Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng yêu cầu các đơn vị tập trung nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ quý IV và cả năm 2019. 

 

Lãnh đạo NHCSXH yêu cầu các đơn vị toàn hệ thống tại hội nghị giao ban trực tuyến tổ chức ngày 6/10.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 9 tháng năm 2019

Trong 9 tháng qua, NHCSXH đã bám sát các Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của Thống đốc NHNN Việt Nam và Nghị quyết Hội đồng Quản trị, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị – xã hội, tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, chỉ đạo điều hành hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên tất cả các lĩnh vực hoạt động.

Theo đó, nguồn vốn đã đáp ứng kịp thời nhu cầu giải ngân các chương trình tín dụng chính sách và đảm bảo nguồn vốn thanh khoản, đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, tích cực thực hiện các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng một cách bền vững. Cùng với đó, công tác tổ chức cán bộ, đào tạo, kế toán và quản lý tài chính, truyền thông, thi đua khen thưởng, văn phòng được quan tâm thực hiện tốt.

Đến ngày 30/9/2019, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội do NHCSXH triển khai đạt 210.201 tỷ đồng, tăng 15.780 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, nguồn vốn điều lệ đạt 17.288 tỷ đồng; nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương đạt 14.618 tỷ đồng, tăng 2.809 tỷ đồng so với năm 2018; vôn huy động từ các tổ chức, cá nhân trên thị trường đạt 27.200 tỷ đồng, tăng 2.144 tỷ đồng.

Tổng dư nợ đến 30/9/2019 đạt 200.813 tỷ đồng, tăng 13.021 tỷ đồng ( tăng 6,9%) so với cuối năm 2018 với hơn 6,5 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác còn dư nợ. Trong đó, dư nợ các chương trình tín dụng theo kế hoạch tăng trưởng được Thủ tướng Chính phủ giao đạt 175.308 tỷ đồng, tăng 10.166 tỷ đồng (tăng 6,2%) so với cuối năm 2018, hoàn thành 76,9% kế hoạch.

Dư nợ tín dụng chính sách tập trung chủ yếu ở các chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn, giải quyết việc làm, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, học sinh-sinh viên và hỗ trợ hộ nghèo làm nhà ở.

Chất lượng hoạt động tín dụng chính sách không ngừng được củng cố, nâng cao. Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh chỉ chiếm 0,74% tổng dư nợ.

Trong 9 tháng qua, doanh số cho vay đạt 54.983 tỷ đồng, tăng 6.156 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, với hơn 1,620 triệu lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn.

Tín dụng chính sách xã hội đã góp phần hỗ trợ vốn đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho hơn 162.000 lao động, trong đó hơn 4.800 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; giúp hơn 12.000 học sinh-sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; xây dựng hơn 1 triệu công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; xây dựng trên 12.000 căn nhà ở cho hộ nghèo ổn định cuộc sống, hơn 3.000 căn nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP…

Tín dụng chính sách xã hội đã góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đã đề ra về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, tập trung phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị, an ninh, quốc phòng và phát triển kinh tế – xã hội.

Cùng với đó, NHCSXH đã tích cực làm việc với các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định 401/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Trong đó, trọng tâm là triển khai thực hiện sơ kết 5 năm Chỉ thị 40-CT/TW (2014-2019) nhằm đánh giá kết quả đạt được và đề ra nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện trong thời gian tới.

Đáng chú ý là từ khi thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW đến nay, nguồn vốn địa phương ủy thác sang NHCSXH tăng 10.810 tỷ đồng. Riêng 9 tháng năm 2019 tăng 2.809 tỷ đồng so với cuối năm 2018, đưa tổng nguồn vốn ủy thác của địa phương đến 30/9/2019 đạt 14.618 tỷ đồng. Cùng với đó, các địa phương trong cả nước tiếp tục quan tâm hỗ trợ NHCSXH về trụ sở, phương tiện và trang thiết bị làm việc.

Các điểm cầu hội nghị giao ban trực tuyến. 

 

Tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành kế hoạch năm 2019

Tại hội nghị, Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng  yêu cầu các đơn vị bám sát kế hoạch, nhiệm vụ quý IV và cả năm 2019.

Cụ thể, các đơn vị tại Hội sở chính NHCSXH chủ động tham mưu, phân bổ nguồn vốn kịp thời để chi nhánh các tỉnh, thành phố giải ngân vốn kịp thời cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách để sản xuất kinh doanh. Duy trì việc củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát – coi đây là nhiệm vụ quan trọng cần được tiến hành thường xuyên, nghiêm túc.

Chủ động tổ chức huy động vốn theo kế hoạch đã giao nhằm đáp ứng nhu cầu giải ngân các chương trình tín dụng; xây dựng kế hoạch huy động vốn để đáp ứng nhu cầu giải ngân khi được Thủ tướng Chính phủ giao bổ sung kế hoạch tăng trưởng dư nợ năm 2019.

Tiếp tục phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh theo hạn mức được phê duyệt. Tập trung tổ chức giải ngân kịp thời đáp ứng nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng.

Các đơn vị đẩy mạnh thông tin truyên truyền trước, trong và sau hội nghị sơ kết Chỉ thị số 40-CT/TW và các chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ.

Về phát triển công nghệ thông tin trong thời đại kỷ nguyên số 4.0 nằm trong chiến lược phát triển của NHCSXH đến năm 2020, Tổng Giám đốc yêu cầu vừa kế thừa và vận dụng tốt những tiến bộ của KHKT hiện đại để ứng dụng vào thực tiễn hoạt động, tuy nhiên phải tuân thủ tới sự an toàn, đảm bảo nguồn vốn của Nhà nước.

Theo Chinhphu