Tính chung 10 tháng, tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động đạt hơn 149.000 doanh nghiệp, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2018.

Cụ thể, trong tháng 10/2019, cả nước có 12.182 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 143,6 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 94,7 nghìn lao động, tăng 3,4% về số doanh nghiệp, tăng 2,5% về vốn đăng ký và giảm 3% về số lao động so với tháng 9/2019. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 11,8 tỷ đồng, giảm 0,9% so với tháng trước và tăng 0,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng, cả nước còn có 7.247 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, gấp 3 lần tháng trước và tăng 109,9% so với cùng kỳ năm trước; 2.086 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 37,1% và tăng 9,2%; 5.012 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 84,5% và tăng 97,9%; 1.410 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 7,3% và giảm 20,4%.

Số doanh nghiệp bất động sản thành lập mới chiếm 5,8% tổng số doanh nghiệp mới thành lập 10 tháng qua 

Tính chung 10 tháng năm 2019, cả nước có 114.400 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.434,4 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 1.024,5 nghìn lao động, tăng 4,4% về số doanh nghiệp, tăng 28,5% về vốn đăng ký và tăng 10,8% về số lao động so với cùng kỳ 2018. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 10 tháng đạt 12,5 tỷ đồng, tăng 23,1% so với cùng kỳ năm trước.

Theo khu vực kinh tế, trong 10 tháng năm nay có 1.700 doanh nghiệp thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, chiếm 1,5% tổng số doanh nghiệp thành lập mới; có 30.700 doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng, chiếm 26,8%; có 82.000 doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ, chiếm 71,7%. Đáng chú ý, trong 10 tháng qua, lĩnh vực bất động sản có 6.600 doanh nghiệp kinh doanh bất động sản được thành lập mới, chiếm 5,8% trong tổng số doanh nghiệp thành lập mới mọi lĩnh vực.

Cũng trong 10 tháng năm nay, tất cả các vùng kinh tế đều có số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng so với cùng kỳ năm. Số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn trong 10 tháng năm nay là 26.300 doanh nghiệp, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước. Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong 10 tháng năm 2019 là 13.500 doanh nghiệp, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm trước…

Số liệu thống kê sơ bộ cũng chỉ ra, tính đến cuối năm 2018, Việt Nam có khoảng 715.000 doanh nghiệp và khoảng 5,3 triệu hộ kinh doanh. Để đạt được mục tiêu có 1 triệu doanh nghiệp vào năm 2020, cả nước phải cần có thêm khoảng 300.000 doanh nghiệp thành lập mới. Đây là con số không nhỏ và nếu căn cứ vào tốc độ gia tăng của 10 tháng 2019 với hơn 149.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động, chúng ta vẫn còn phải nỗ lực rất nhiều./.