Thứ hai,  26/10/2020

Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai nhiệm vụ 2020

LSO-Hôm nay (16/1), Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.

Năm 2019, mặc dù gặp khó khăn nhất định song Sở TN&MT đã cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ, kế hoạch đề ra.

Trong đó, sở được UBND tỉnh giao 284 nhiệm vụ, đã giải quyết hoàn thành 270 nhiệm vụ, đang giải quyết 14 nhiệm vụ trong thời hạn; tiếp nhận từ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 347 hồ sơ, đã giải quyết 319 hồ sơ, đang giải quyết 28 hồ sơ trong thời hạn; tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại các huyện, thành phố là 29.003 hồ sơ, đã giải quyết 27.416 hồ sơ, đang giải quyết 1.587 hồ sơ trong thời hạn.

Trong công tác lập bản đồ địa chính, sở hoàn thành đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính 49/49 xã, phường, thị trấn; tích hợp đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu địa chính được 151 xã, vượt 18,8% kế hoạch; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được 15.623 giấy, vượt 212,5% kế hoạch.

Công tác bảo vệ môi trường, đo đạc bản đồ, viễn thám, cải cách hành chính, giải quyết đơn thư, phòng chống tham nhũng,… đạt kết quả tích cực.

Năm 2020, Sở TN&MT đề ra 9 nhiệm vụ, 5 giải pháp để thực hiện phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra. Trong đó, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp, giảm tỷ lệ chậm, muộn trong giải quyết thủ tục hành chính xuống dưới 5%;.


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương kết quả ngành TN&MT đạt được trong năm 2019.

Đồng chí nhấn mạnh: Năm 2020, toàn ngành tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt, hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra, đặc biệt chú trọng quán triệt tinh thần “Thượng tôn pháp luật” thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về lĩnh vực tài nguyên môi trường.


Đồng chí Bùi Văn Côi, Giám đốc sở TN&MT phát biểu tại hội nghị

Cùng với đó, sở cần tăng cường phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố trong việc tham mưu giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực TN&MT; tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện các giải pháp trong công tác giải phóng mặt bằng; hoàn thành kiểm kê, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về đất đai; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, giải quyết các vấn đề bức xúc trong lĩnh vực TN&MT, quan tâm thanh tra, kiểm tra nội bộ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng giải quyết công việc. Đồng thời tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo quy định; đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn cho công chức, viên chức.

ĐỖ HOẠT