Thứ ba,  02/03/2021

Bộ, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng chương trình tiết kiệm, chống lãng phí

Để thực hiện Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2020 có hiệu quả, Bộ Tài chính vừa ban hành công văn đề nghị các bộ, ngành, địa phương khẩn trương triển khai chương trình này.
Các bộ, ngành, địa phương phải thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách – Ảnh minh họa

 

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương khẩn trương triển khai xây dựng, ban hành Chương trình THTK, CLP năm 2020 của bộ, ngành, địa phương theo quy định của Luật THTK, CLP năm 2013 và các quy định hiện hành.

Công văn nêu rõ: Năm 2020 là năm cuối thực hiện Chương trình THTK, CLP giai đoạn 2016 – 2020, nên việc xây dựng chương trình của bộ, ngành, địa phương phải bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu nêu tại Chương trình THTK, CLP giai đoạn 2016 – 2020 và Chương trình THTK, CLP năm 2020. Đồng thời, bảo đảm các chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí (chỉ tiêu tiết kiệm chung) của ngành, lĩnh vực, địa phương không thấp hơn chỉ tiêu được quy định trong Chương trình THTK, CLP năm 2020.

Bên cạnh đó, việc THTK, CLP phải đảm bảo bao quát hết các phạm vi, lĩnh vực thuộc phạm vi, địa bàn quản lý; phân công nhiệm vụ cụ thể trong tổ chức thực hiện, triển khai chương trình đến từng cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý, trong đó xác định rõ cơ quan, đơn vị đầu mối; tập trung xây dựng các giải pháp quyết liệt, hiệu quả để hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra tại Chương trình THTK, CLP giai đoạn 2016 – 2020 của các bộ, ngành, địa phương.

Tại công văn này, Bộ Tài chính cũng đề nghị triển khai Chương trình THTK, CLP năm 2020 của bộ, ngành, địa phương bảo đảm tiến độ, có chất lượng, rõ nhiệm vụ đến từng đơn vị; đẩy mạnh kiểm tra, thanh tra việc xây dựng và tổ chức thực hiện, chú trọng thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, chỉ tiêu về THTK, CLP đặt ra tại chương trình.

Bộ Tài chính sẽ tiến hành kiểm tra, thanh tra việc xây dựng, thực hiện Chương trình THTK, CLP tại một số bộ, ngành, địa phương trong năm 2020 theo kế hoạch.

Theo Chinhphu