Thứ tư,  05/08/2020

Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn: Đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương xây dựng và phát triển

Hoàng Văn Nghiệm – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh

(LSO) – Phát huy những thành quả đạt được sau 30 năm đổi mới và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh  lần thứ XVI; những năm gần đây, kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển; lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ; công tác giảm nghèo đạt kết quả tích cực; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ổn định, tiếp tục được nâng lên; quốc phòng, an ninh được bảo đảm, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững. Những thành tích trên là kết quả của sự đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm, quyết tâm cao, đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội cùng với sự nỗ lực phấn đấu của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có sự đóng góp của ngành tài chính và Kho bạc nhà nước (KBNN) Lạng Sơn.

Là đơn vị trung ương thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, trong 30 năm xây dựng và phát triển, KBNN Lạng Sơn luôn thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh. Đã chủ động, tích cực tham mưu cho tỉnh trong công tác quản lý quỹ  ngân sách nhà nước (NSNN), khai thác có hiệu quả các nguồn thu, thực hiện điều tiết ngân sách chính xác, kịp thời, bảo đảm cân đối nguồn thu để đáp ứng nhiệm vụ chi. Việc  triển khai và thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước đạt được nhiều kết quả quan trọng: công tác điều hành thu, chi NSNN được thực hiện chủ động, chặt chẽ, bảo đảm siết chặt kỷ cương, kỷ luật NSNN; kết quả thu NSNN đều tăng cao qua các năm (năm 1990, tổng thu NSNN của tỉnh chỉ đạt 17 tỉ đồng, đến năm 2000 tăng lên 858 tỉ đồng, năm 2010 là 2.864 tỉ đồng, năm 2019 đạt 6.996 tỉ đồng); chi NSNN được kiểm soát chặt chẽ theo luật định bảo đảm an toàn, hiệu qủa, góp phần vào việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng.

Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước tỉnh trao danh hiệu lao động xuất sắc cho các tập thể đơn vị trực thuộc Ảnh: BÙI DŨNG

Công tác Đảng, đoàn thể luôn được quan tâm chú trọng; từ ngày đầu thành lập, Chi bộ Chi cục KBNN Lạng Sơn chỉ có 7 đảng viên chính thức, đến nay đã lớn mạnh trở thành Đảng bộ KBNN Lạng Sơn với 142 đảng viên, sinh hoạt tại 15 chi bộ trực thuộc; quá trình công tác, 100% chi, đảng bộ đều được cấp ủy cấp trên đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Các tổ chức đoàn thể như: công đoàn, đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh cơ quan ngày càng được củng cố vững mạnh. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và lý luận chính trị được thực hiện thường xuyên, kịp thời. Công tác cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động. Nhiều dự án công nghệ thông tin tích hợp và tập trung với quy mô lớn được tổ chức triển khai có hiệu quả; trong đó có dự án Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và KBNN (Tabmis) được triển khai thành công, góp phần thực hiện mục tiêu hiện đại hóa công tác quản lý NSNN, tăng cường trách nhiệm ngân sách của cơ quan Tài chính và nâng cao tính minh bạch trong quản lý tài chính công, hạn chế tiêu cực trong sử dụng ngân sách. Ngoài ra,  KBNN Lạng Sơn đã chủ động triển khai dịch vụ công trực tuyến nhằm tạo điều kiện rất thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và các đơn vị sử dụng NSNN.

Với những kết quả đã đạt được, tập thể và nhiều cá nhân của KBNN Lạng Sơn đã được Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành tặng thưởng danh hiệu thi đua và những phần thưởng cao quý (Huân chương Lao động hạng Nhì; Huân chương Lao động hạng Ba; Cờ thi đua của Chính phủ, Bộ tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh;…)

Trong những năm tới, để tiếp tục hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, KBNN Lạng Sơn cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Thường xuyên quan tâm, thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức đảng thật sự trong sạch, vững mạnh; nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ đảng viên; phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo. Tiếp tục thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của trung ương về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; tiếp tục lãnh đạo xây dựng cơ quan và các đoàn thể vững mạnh; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, sáng tạo, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cán bộ, đảng viên.

2. Nắm vững và bám sát  các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, về đổi mới quản lý kinh tế, tài chính. Tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác tổ chức điều hành quản lý quỹ NSNN bảo đảm đúng quy định; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, các huyện, thành phố triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; nâng cao vai trò của KBNN tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách, tăng cường quản lý chi tiêu công. Đồng thời tổ chức tốt công tác kế toán, thanh toán đảm bảo an toàn, cung cấp thông tin, báo cáo đầy đủ, chính xác, kịp thời phục vụ điều hành NSNN của cấp ủy, chính quyền.

3. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và hiện đại hóa, trong đó tiếp tục hiện đại hóa công tác quản lý và các hoạt động của KBNN gắn liền với cải cách thủ tục hành chính, chuyển từ hành chính sang phục vụ, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp và các đơn vị sử dụng NSNN.

4. Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị; siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành cơ chế, chính sách và quy trình nghiệp vụ, bảo đảm an ninh, an toàn tiền, tài sản Nhà nước giao cho KBNN quản lý. Tập trung nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức, đáp ứng tốt yêu cầu ngày càng cao của ngành KBNN trong giai đoạn tiếp theo.

Trong điều kiện tình hình kinh tế trong nước với nhiều thuận lợi và thách thức đan xen, nhiệm vụ đặt ra cho KBNN Lạng Sơn các năm tiếp theo là hết sức nặng nề, song tin tưởng rằng cán bộ, đảng viên, công chức KBNN Lạng Sơn với truyền thống đoàn kết, đổi mới và sáng tạo, ý thức tổ chức kỷ luật cao, sẽ quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ tài chính – ngân sách của tỉnh, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn ngày càng phát triển.