Thứ bảy,  16/01/2021

Chấn chỉnh, rà soát số liệu cập nhật và công bố hiện trạng rừng năm 2019

Ngày 19-5, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ra công văn số 3344/BNN-TCLN về việc chấn chỉnh, rà soát số liệu cập nhật và công bố hiện trạng rừng năm 2019.

Chấn chỉnh, rà soát số liệu cập nhật và công bố hiện trạng rừng năm 2019

Công văn nêu rõ: Ngày 15-4, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 1423/QĐ-BNN-TCLN về việc công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2019. Tuy nhiên, công tác cập nhật, báo cáo và công bố hiện trạng rừng năm 2019 còn hạn chế ở một số địa phương, như: tiến độ báo cáo chậm, chưa có quyết định công bố hiện trạng rừng năm 2019, diện tích rừng tự nhiên suy giảm so với năm 2018 nhưng chưa rõ nguyên nhân.

Để bảo đảm công tác theo dõi diễn biến rừng đạt hiệu quả, nghiêm túc thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước trong công tác quản lý, bảo vệ rừng rừng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Giao các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý Nhà nước về lâm nghiệp theo quy định của Luật Lâm nghiệp. Quản lý, bảo vệ hiệu quả diện tích hiện có (bao gồm diện tích rừng mới trồng, diện tích khoanh nuôi phục hồi), nhằm bảo đảm đạt tỷ lệ che phủ rừng theo chỉ tiêu được Quốc hội, Chính phủ giao cho ngành lâm nghiệp. Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, tránh lãng phí nguồn ngân sách đã đầu tư cho phát triển rừng. Chấn chỉnh công tác cập nhật, báo cáo diễn biến rừng đúng thời gian quy định tại Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16-11-2018.

Đối với các địa phương có diện tích rừng tự nhiên năm 2019 giảm so với năm 2018 cần tổ chức kiểm tra, rà soát diện tích rừng bị mất, diện tích bị sai lệch so với thực tế do quá trình kiểm kê rừng, cập nhật diễn biến rừng từ những năm trước. Làm rõ và xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra mất rừng do phá rừng năm 2019 và trước đó; trách nhiệm của các bên liên quan đến tình trạng sai lệch diện tích rừng tự nhiên, rừng trồng trong công tác kiểm kê rừng, cập nhật diễn biến rừng. Kế hoạch thực hiện các giải pháp phục hồi diện tích rừng bị giảm. Báo cáo kết quả rà soát, xử lý về Bộ NN-PTNT trước ngày 30-6.

Đối với các tỉnh, thành phố chưa ban hành quyết định công bố hiện trạng rừng năm 2019. Để công bố hiện trạng rừng toàn quốc theo đúng thời gian quy định, Bộ NN-PTNT đã tổng hợp số liệu do Sở NN-PTNT, Chi cục Kiểm lâm báo cáo. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện nghiêm túc việc tham mưu quyết định công bố hiện trạng rừng năm 2019 theo quy định tại Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16-11-2018 của Bộ NN-PTNT và pháp luật về Lâm nghiệp; báo cáo rõ nguyên nhân, đề xuất biện pháp khắc phục việc chậm ban hành quyết định công bố hiện trạng rừng năm 2019. Nếu số liệu công bố hiện trạng rừng của tỉnh sai khác so với số liệu đã công bố tại Quyết định 1423/QĐ-BNN-TCLN ngày 15-4-2020 thì báo cáo giải trình về Bộ NN-PTNT và chịu trách nhiệm về số liệu công bố.

Theo Nhandan