Thứ sáu,  04/12/2020

Công chức không được hưởng chính sách khi tinh giản biên chế từ 1/1/2022?

Các chế độ, chính sách quy định tại Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế được áp dụng đến hết ngày 31/12/2021.
Theo VOV