Chủ nhật,  29/11/2020

QUYẾT ĐỊNH

[Thu hồi sản phẩm không an toàn]

Về việc thu hồi sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm

TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010;

Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

Căn cứ Thông tư số 23/2018/TT-BYT ngày 14 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 123/QĐ-TTg ngày 23 tháng 1 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thành lập Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh;

Theo đề nghị của Đoàn kiểm tra, hậu kiểm theo Quyết định số 274/QĐ- BQLATTP ngày 10/9/2020 của Ban Quản lý an toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi sản phẩm Bột làm kem Vani Snow Island – Ice cream Powder. Ngày sản xuất: 22/5/2020, hạn sử dụng: 21/5/2021 của Công ty TNHH Snow Island Việt Nam, địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà 9 tầng Viglacera, ngã 6, phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Điều 2. Thời gian thực hiện thu hồi sản phẩm từ ngày 08 tháng 10 năm 2020 đến ngày 23 tháng 10 năm 2020.

Điều 3. Công ty TNHH Snow Island Việt Nam chịu trách nhiệm việc thu hồi sản phẩm nêu tại Điều 1 dưới sự giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Ngay sau khi kết thúc việc thu hồi Công ty TNHH Snow Island Việt Nam có trách nhiệm báo cáo với Ban Quản lý an toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh về kết quả thu hồi.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Công ty TNHH Snow Island Việt Nam, Đoàn kiểm tra, hậu kiểm theo Quyết định số 274/QĐ-BQLATTP ngày 10/9/2020 của Ban Quản lý an toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                     TRƯỞNG BAN

                                                     Trần Ngọc Thực