Chủ nhật,  17/01/2021

Chi Lăng tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020

LSO-Ngày 25/12/2020, tại xã Quan Sơn, UBND huyện Chi Lăng tổ chức tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2020 và triển khai kế hoạch xây dựng NTM trong năm 2021.


UBND tặng giấy khen cho tập thể có thành tích
tiêu biểu trong thực hiện
chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2020

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay, bình quân mỗi xã trên địa bàn huyện đạt 13,56 tiêu chí, tăng 1,19 tiêu chí/xã so với năm 2019. Năm 2020, xã Y Tịch được huyện chọn là xã điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM đã hoàn thành 19/19 tiêu chí. Bên cạnh đó, năm 2020, huyện tập trung chỉ đạo xây dựng 6 mô hình khu dân cư kiểu mẫu và đã có 5 khu dân cư được công nhận (tại xã Chi Lăng, Mai Sao, Gia Lộc, Bằng Mạc, Vạn Linh). Đối với xây dựng nông thôn mới nâng cao, giai đoạn 2020 – 2021 đã đạt 9,3 tiêu chí/xã, tăng 3,03% tiêu chí so với năm 2019.

Trong năm 2020, tổng nguồn vốn huy động thực hiện xây dựng NTM 69.277 triệu đồng. Trong đó, Nhân dân đóng góp tiền mặt 5.500 triệu đồng, hiến đất được 47.396 m2 và huy động 26.980 ngày công làm đường giao thông nông thôn, thủy lợi, nhà văn hóa… Từ nguồn vốn hỗ trợ mô hình phát triển sản xuất thuộc chương trình xây dựng NTM, cấp ủy, chính quyền huyện đã phê duyệt 9 dự án mô hình phát triển sản xuất với tổng số vốn hỗ trợ 1.750 triệu đồng.

Tại chương trình, các đại biểu đã tham luận và thảo luận các vấn đề: kinh nghiệm chỉ đạo, vận động Nhân dân xây dựng thành công mô hình xây dựng khu dân cư kiểu mẫu; công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn, thủy lợi; công tác chỉ đạo duy trì các tiêu chí “xây dựng xã nông thôn mới nâng cao”…

Năm 2021, huyện phấn đấu xây dựng xã Quan Sơn đạt chuẩn NTM; xây dựng xã Bằng Mạc đạt chuẩn NTM nâng cao; bình quân tiêu chí/xã đạt 14,61 tiêu chí, tăng 1,05 tiêu chí so với năm 2020; phấn đấu các xã NTM phải hoàn thành ít nhất 1 – 2 khu dân cư kiểu mẫu.

Cũng trong chương trình hội nghị, UBND huyện đã tặng giấy khen cho 17 tập thể, 5 cá nhân, 9 hộ gia đình có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2020.

THÙY DUNG – VĂN PHÚC