Thứ bảy,  29/02/2020

Chủ trương tiết kiệm điện ngày càng được thực hiện hiệu quả

LSO-Công ty Điện lực Lạng Sơn hiện đang quản lý và bán điện trực tiếp cho gần 160 nghìn khách hàng trên địa bàn toàn tỉnh, trong đó khách hàng tiêu dùng đạt gần 150 nghìn khách hàng; nông, lâm, ngư nghiệp là 499 khách hàng; công nghiệp xây dựng 4800 khách hàng, thương nghiệp dịch vụ 4494 khách hàng và các hoạt động khác là khách hàng; số xã được sử dụng điện lưới quốc gia đạt tỉ lệ 100% với 207/207 xã.Lắp đặt đường dây trung thế 35 kv tại xã biên giới Tân Thanh (Văn Lãng)Ông Trần Ngọc Minh, Phó giám đốc Công ty Điện lực Lạng Sơn cho biết: thực hiện các chỉ thị của Chính phủ, Bộ Công thương, UBND tỉnh, Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc về công tác tiết kiệm điện, Ban giám đốc công ty đã phối hợp với Sở Công thương tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản: Quyết định thành lập Ban chỉ đạo (BCĐ) tiết kiệm điện, điều hành cung ứng điện trên địa bàn tỉnh; quy chế làm việc của Ban chỉ đạo; danh sách các hộ dùng điện ưu tiên; Chỉ thị số...

LSO-Công ty Điện lực Lạng Sơn hiện đang quản lý và bán điện trực tiếp cho gần 160 nghìn khách hàng trên địa bàn toàn tỉnh, trong đó khách hàng tiêu dùng đạt gần 150 nghìn khách hàng; nông, lâm, ngư nghiệp là 499 khách hàng; công nghiệp xây dựng 4800 khách hàng, thương nghiệp dịch vụ 4494 khách hàng và các hoạt động khác là khách hàng; số xã được sử dụng điện lưới quốc gia đạt tỉ lệ 100% với 207/207 xã.
Lắp đặt đường dây trung thế 35 kv tại xã biên giới Tân Thanh (Văn Lãng)
Ông Trần Ngọc Minh, Phó giám đốc Công ty Điện lực Lạng Sơn cho biết: thực hiện các chỉ thị của Chính phủ, Bộ Công thương, UBND tỉnh, Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc về công tác tiết kiệm điện, Ban giám đốc công ty đã phối hợp với Sở Công thương tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản: Quyết định thành lập Ban chỉ đạo (BCĐ) tiết kiệm điện, điều hành cung ứng điện trên địa bàn tỉnh; quy chế làm việc của Ban chỉ đạo; danh sách các hộ dùng điện ưu tiên; Chỉ thị số 05/CT- UBND ngày 22/3/2011 về việc tăng cường công tác tiết kiệm điện…
Bên cạnh đó, công ty cũng đã phối hợp, yêu cầu, đề nghị các khách hàng dùng điện trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của các cấp và triển khai nhiều biện pháp về tiết kiệm điện; tiến hành xây dựng các phương án cấp điện trên địa bàn căn cứ vào nhu cầu thực tế về kết dây, nhu cầu các phụ tải, mức độ ưu tiên theo chỉ đạo của UBND tỉnh và công suất, sản lượng được Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc phân bổ.
Công ty cũng lập kế hoạch cấp điện trên địa bàn trong các tháng mùa khô năm 2011 để trình UBND tỉnh phê duyệt. Việc xây dựng phương án cấp điện được thực hiện theo nguyên tắc: không vượt quá công suất và sản lượng được phân bổ; đảm bảo theo đúng thứ tự khách hàng ưu tiên đã được UBND tỉnh phê duyệt; đảm bảo tính đến yếu tố thời vụ và thời gian diễn ra các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng trên địa bàn.
Song song với đó, công ty cũng thường xuyên kiểm tra và phối hợp kiểm tra các khách hàng lớn trên địa bàn, yêu cầu thực hiện nghiêm túc biểu đồ phụ tải đã đăng ký với công ty, hạn chế tối đa sử dụng công suất trong giờ cao điểm; thực hiện nghiêm túc việc tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện cấp điện trên địa bàn về tổng công ty, BCĐ tiết kiệm điện tỉnh để nắm và điều hành tốt công tác này.
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về thực hiện nội dung Thông tư liên tịch số 111/TTLT/BTC-BCT của Bộ Tài chính và Bộ Công thương về việc hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện đối với các cơ quan Nhà nước, đơn vị hành chính sự nghiệp công lập, Công ty Điện lực Lạng Sơn đã chỉ đạo các điện lực trực thuộc thực hiện tiếp nhận các đăng ký sử dụng điện tiết kiệm tối thiểu 10% của các khách hàng sử dụng điện phải đăng ký trên địa bàn, hàng tháng thống kê sản lượng sử dụng thực tế của các khách hàng để tổng hợp, báo cáo UBND các huyện, thành phố và công ty, sau đó tổng hợp các số liệu trên toàn địa bàn để báo cáo BCĐ tiết kiệm điện tỉnh. Công ty cũng đã tham mưu cho BCĐ và phối hợp với Sở Công thương kiểm tra việc thực hiện tiết kiệm điện của các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh.
Từ tháng đầu năm đến hết tháng 10/2011 đã tiến hành kiểm tra được trên 40 cơ quan, đơn vị. Đối với điện chiếu sáng công cộng, thực hiện các biện pháp tiết giảm hợp lý số lượng đèn chiếu sáng tại các tuyến phố, vườn hoa công cộng, công viên. Đối với các doanh nghiệp có trạm biến áp chuyên dùng, thực hiện các phương án cấp điện theo mức, sản lượng được phân bổ; thực hiện kiểm tra nghiêm túc việc sử dụng điện đúng công suất và biểu đồ phụ tải đã thống nhất và triển khai thực hiện thỏa thuận được với gần 100 khách hàng.

Tính đến hết tháng 10/2011, Công ty Điện lực Lạng Sơn đã đã thực hiện tuyên truyền về tiết kiệm điện, sử dụng điện an toàn, ổn định trên Báo Lạng Sơn được trên 30 lần, trên Đài PTTH Lạng Sơn trên 20 lần, Đài truyền thanh truyền hình các huyện gần 60 lần; kiểm tra khách hàng sử dụng điện 400 lần và số lần kiểm tra cao điểm tối đạt khoảng 180 lần. Bên cạnh đó, công ty còn tư vấn cho khách hàng sử dụng điện tiết kiệm được gần 500 khách hàng; và 10 tháng đầu năm. Trên địa bàn toàn tỉnh đã tiết kiệm được trên 4,2 triệu kWh điện, tương đương với gần 6 tỉ đồng.

Hoàng Huy