Thứ năm,  21/01/2021

Tổ chức tín dụng sẽ được tự quyết mức chiết khấu tối đa

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố dự thảo Thông tư quy định về nghiệp vụ chiết khấu công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài với khách hàng.Dự thảo Thông tư này dự kiến có hiệu lực từ 1/1/2012, thay thế các quy định về chiết khấu giấy tờ có giá của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quy định Quyết định số 63/2006/QĐ-NHNN ngày 29/12/2006.Chiết khấu là việc mua có kỳ hạn hoặc mua có bảo lưu quyền truy đòi các công cụ chuyển nhượng của người thụ hưởng, mua có kỳ hạn hoặc mua hẳn giấy tờ có giá của chủ sở hữu giấy tờ có giá trước khi đến hạn thanh toán.Tại dự thảo Thông tư, Ngân hàng Nhà nước bổ sung quy định các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải đảm bảo được các tỷ lệ an toàn trong hoạt động theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước thì mới được thực hiện chiết khấu công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá.Ngoài ra, khi khoản tiền chiết khấu đã quá hạn,...

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố dự thảo Thông tư quy định về nghiệp vụ chiết khấu công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài với khách hàng.

Dự thảo Thông tư này dự kiến có hiệu lực từ 1/1/2012, thay thế các quy định về chiết khấu giấy tờ có giá của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quy định Quyết định số 63/2006/QĐ-NHNN ngày 29/12/2006.

Chiết khấu là việc mua có kỳ hạn hoặc mua có bảo lưu quyền truy đòi các công cụ chuyển nhượng của người thụ hưởng, mua có kỳ hạn hoặc mua hẳn giấy tờ có giá của chủ sở hữu giấy tờ có giá trước khi đến hạn thanh toán.

Tại dự thảo Thông tư, Ngân hàng Nhà nước bổ sung quy định các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải đảm bảo được các tỷ lệ an toàn trong hoạt động theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước thì mới được thực hiện chiết khấu công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá.

Ngoài ra, khi khoản tiền chiết khấu đã quá hạn, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có quyền ấn định và thỏa thuận với khách hàng mức lãi suất áp dụng trong thời gian quá hạn, tuy nhiên không được vượt quá 150% lãi suất chiết khấu đã áp dụng trong thời hạn chiết khấu. Quy chế cũ của Ngân hàng Nhà nước đã không quy định điều này.

Liên quan đến mức chiết khấu tối đa với một khách hàng, dự thảo Thông tư quy định, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được tự quyết mức chiết khấu tối đa đối với một khách hàng phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước về tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động tín dụng.

Dự thảo Thông tư cũng quy định rõ quyền và nghĩa vụ của khách hàng muốn chiết khấu và tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nhận chiết khấu. Theo đó, hai bên có quyền khởi kiện nếu bên kia vi phạm hợp đồng.

Theo VOV