Thứ sáu,  22/01/2021

Hội Nông dân Tuyên Quang đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới

Tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, 6 tháng đầu năm 2012, Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang đã đẩy mạnh các phong trào thi đua của Hội gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới; qua đó nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên, góp phần xoá đói, giảm nghèo.Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang Trần Văn Chiến cho biết: Nhằm thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, thực hiện phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, góp phần xây dựng nông thôn mới, Hội Nông dân Tuyên Quang đã chỉ đạo các cấp Hội tích cực tổ chức cho các hội viên, nông dân đăng ký tham gia phong trào sản xuất kinh doanh giỏi. Đồng thời, tổ chức cho hội viên, nông dân tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức về sản xuất, kinh doanh. 6 tháng đầu năm 2012, có trên 77.000 hộ đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp 2012; phối hợp với Trạm Khuyến nông các xã, huyện...

Tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, 6 tháng đầu năm 2012, Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang đã đẩy mạnh các phong trào thi đua của Hội gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới; qua đó nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên, góp phần xoá đói, giảm nghèo.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang Trần Văn Chiến cho biết: Nhằm thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, thực hiện phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, góp phần xây dựng nông thôn mới, Hội Nông dân Tuyên Quang đã chỉ đạo các cấp Hội tích cực tổ chức cho các hội viên, nông dân đăng ký tham gia phong trào sản xuất kinh doanh giỏi. Đồng thời, tổ chức cho hội viên, nông dân tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức về sản xuất, kinh doanh. 6 tháng đầu năm 2012, có trên 77.000 hộ đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp 2012; phối hợp với Trạm Khuyến nông các xã, huyện và thành phố tổ chức 1.850 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, chăn nuôi, trồng trọt, bảo vệ thực vật cho trên 83.000 lượt hội viên nông dân.

Các cấp Hội Nông dân đã huy động hội viên nông dân trong tỉnh đóng góp 5.806 ngày công phục vụ cho xây dựng các công trình nông thôn mới (Ảnh: Hoàng Mẫn)

Cùng với đó, để tạo nguồn lực cho nông dân phát triển sản xuất, Hội Nông dân các cấp đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội giải ngân trên 19.000 triệu đồng tạo điều kiện cho gần 22.000 hộ vay để phát triển sản xuất; 487 hộ được vay từ nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân của tỉnh với số tiền 7,8 tỷ đồng để thực hiện 31 dự án phát triển sản xuất… Từ nguồn vốn này đã giúp nhiều hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.

Với vai trò là nòng cốt trong phong trào xây dựng nông thôn mới, các cấp Hội đã đẩy mạnh tuyên truyền tới các hội viên trên địa bàn tỉnh xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, tham gia tích cực phong trào xây dựng gia đình văn hoá, làng bản văn hoá và phong trào nông dân tham gia bảo vệ quốc phòng an ninh; phát động phong trào tương trợ, giúp nhau xoá đói, giảm nghèo; đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; vận động hội viên tích cực thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, tham gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội, tích cực tham gia xây dựng hương ước, quy ước của thôn, xóm. Kết quả, từ đầu năm đến nay, Hội Nông dân các cấp đã vận động được hội viên, nông dân đóng góp 5.806 ngày công lao động sửa chữa, nạo vét 840 km kênh mương; sửa chữa 28,5 km, làm mới 158 km đường giao thông nông thôn; sửa chữa và xây dựng mới được 87 phòng học, trạm xá; tiến hành khởi công xây dựng được 183 công trình vệ sinh theo tiêu chuẩn nông thôn mới…

Thời gian tới, Hội Nông dân Tuyên Quang tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của cán bộ, hội viên nông dân về vai trò, vị trí, quyền lợi khi tham gia xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các hoạt động, các phong trào thi đua, trong đó ưu tiên thực hiện phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, khai thác có hiệu quả các nguồn vốn vay để phát triển sản xuất kinh doanh. Tích cực triển khai phong trào nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới gắn thực hiện phong trào thi đua yêu nước và đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ, hội viên nông dân…

Theo Dangcongsan.vn