Thứ tư,  20/01/2021

Công bố báo cáo kiểm toán năm 2011

Ngày 18-7, tại Hà Nội, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) công bố báo cáo kiểm toán năm 2011 về niên độ ngân sách 2010 và báo cáo kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán năm 2010 của KTNN.Kết quả kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2010 cho thấy, tổng thu NSNN là 588.428 tỷ đồng, vượt 27,5% dự toán; tổng chi NSNN là 648.833 tỷ đồng, vượt 11,4% dự toán, chủ yếu là tăng chi cho đầu tư phát triển với mức vượt 45,9% dự toán. Việc sử dụng các khoản tăng thu, dư dự toán và dự phòng ngân sách của ngân sách T.Ư phù hợp quy định; việc chi sai chế độ, định mức đã giảm dần. Qua kết quả kiểm toán, KTNN nhận thấy các đơn vị được kiểm toán cơ bản đã tuân thủ quy định của Luật NSNN, nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, vẫn còn một số thiếu sót, hạn chế trong quyết toán thu, chi cân đối NSNN...Về kết quả kiểm toán tại các doanh nghiệp nhà nước (DNNN), KTNN cho biết, trong công tác...
Ngày 18-7, tại Hà Nội, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) công bố báo cáo kiểm toán năm 2011 về niên độ ngân sách 2010 và báo cáo kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán năm 2010 của KTNN.

Kết quả kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2010 cho thấy, tổng thu NSNN là 588.428 tỷ đồng, vượt 27,5% dự toán; tổng chi NSNN là 648.833 tỷ đồng, vượt 11,4% dự toán, chủ yếu là tăng chi cho đầu tư phát triển với mức vượt 45,9% dự toán. Việc sử dụng các khoản tăng thu, dư dự toán và dự phòng ngân sách của ngân sách T.Ư phù hợp quy định; việc chi sai chế độ, định mức đã giảm dần. Qua kết quả kiểm toán, KTNN nhận thấy các đơn vị được kiểm toán cơ bản đã tuân thủ quy định của Luật NSNN, nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, vẫn còn một số thiếu sót, hạn chế trong quyết toán thu, chi cân đối NSNN…

Về kết quả kiểm toán tại các doanh nghiệp nhà nước (DNNN), KTNN cho biết, trong công tác quản lý tài chính tại các DNNN, nhìn chung các DNNN đã quản lý và sử dụng tài sản – nguồn vốn tuân thủ theo quy định và phù hợp đặc thù sản xuất kinh doanh của đơn vị nhưng vẫn còn những hạn chế cơ bản như tỷ lệ vốn bị chiếm dụng cao, đa số có hoạt động đầu tư ngoài ngành, hơn 50% DNNN có hoạt động kinh doanh chủ yếu dựa trên vốn chiếm dụng, vốn vay…

Đối với các tổ chức tài chính, ngân hàng, nhìn chung, các ngân hàng thương mại (NHTM) và tổ chức tài chính được kiểm toán đều có hoạt động kinh doanh bảo đảm các chỉ tiêu hoạt động, an toàn sử dụng vốn và lợi nhuận theo quy định. Tuy nhiên, KTNN cho biết, vẫn còn tình trạng NHTM nhiều tháng không đạt mức tỷ lệ vốn an toàn tối thiểu theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Về quản lý và sử dụng tài sản, nguồn vốn, các đơn vị được kiểm toán đã tuân thủ các quy định hiện hành. Về hoạt động đầu tư, góp vốn liên doanh liên kết, KTNN đánh giá hiệu quả một số khoản đầu tư còn ở mức thấp…

Từ kết quả kiểm toán năm 2011 đối với niên độ ngân sách 2010, KTNN kiến nghị xử lý tài chính 21.765,5 tỷ đồng; rà soát để hủy bỏ, thay thế, sửa đổi, bổ sung 67 văn bản không phù hợp với quy định chung của nhà nước… Bên cạnh đó, đánh giá kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán năm 2010, KTNN khẳng định: hầu hết các đơn vị được kiểm toán đã chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc các kết luận, kiến nghị của KTNN, trong đó kiến nghị xử lý tài chính thực hiện đến 31-12-2011 đạt 68,9% tổng số kiến nghị (và cho tới tháng 7 – 2012 tỷ lệ này đã vượt lên 71,3%). Theo KTNN, tuy mức xử lý đã tăng cao nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu. Về công tác sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách, đã có 23 kiến nghị được Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương thực hiện hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung theo kiến nghị của KTNN.

Theo Nhandan