Thứ năm,  01/10/2020

Quy hoạch sử dụng đất hợp lý đáp ứng chiến lược phát triển của tỉnh

LSO- Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có ý nghĩa quan trọng trong việc xác lập sự ổn định về mặt pháp lý của đất đai đối với công tác quản lý thống nhất của Nhà nước. Đây sẽ là căn cứ để giao đất, cho thuê, thu hồi đất, là cơ sở để chuyển đổi mục đích sử dụng đất phù hợp với đặc điểm của từng khu vực, đáp ứng nhu cầu đất đai tối ưu cho nhiệm vụ công nghiệp hóa- hiện đại hóa của tỉnh. Quy hoạch đất đai hợp lý phục vụ phát triển công nghiệp khai khoáng ở xã Đồng Tiến (Hữu Lũng)Theo ông Hồ Tiến Thiệu, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường: Trong vòng 10 năm qua, tỉnh Lạng Sơn đã có 3 lần lập và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, đó là các năm 2000, 2006 và 2009. Kết quả thực hiện đến hết năm 2010 đa số các chỉ tiêu sử dụng đất đều xấp xỉ các chỉ tiêu được phê duyệt, nhiều chỉ tiêu quan trọng trong nhóm đất nông nghiệp và phi nông nghiệp đã vượt trội. Cụ thể như: Đất nông nghiệp...

LSO- Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có ý nghĩa quan trọng trong việc xác lập sự ổn định về mặt pháp lý của đất đai đối với công tác quản lý thống nhất của Nhà nước. Đây sẽ là căn cứ để giao đất, cho thuê, thu hồi đất, là cơ sở để chuyển đổi mục đích sử dụng đất phù hợp với đặc điểm của từng khu vực, đáp ứng nhu cầu đất đai tối ưu cho nhiệm vụ công nghiệp hóa- hiện đại hóa của tỉnh.
Quy hoạch đất đai hợp lý phục vụ phát triển công nghiệp khai khoáng ở xã Đồng Tiến (Hữu Lũng)


Theo ông Hồ Tiến Thiệu, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường: Trong vòng 10 năm qua, tỉnh Lạng Sơn đã có 3 lần lập và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, đó là các năm 2000, 2006 và 2009. Kết quả thực hiện đến hết năm 2010 đa số các chỉ tiêu sử dụng đất đều xấp xỉ các chỉ tiêu được phê duyệt, nhiều chỉ tiêu quan trọng trong nhóm đất nông nghiệp và phi nông nghiệp đã vượt trội. Cụ thể như: Đất nông nghiệp điều chỉnh quy hoạch đến năm 2010 được duyệt là 580.481 ha, thực hiện đến 31/12/2010 được 667.148 ha, đạt 115% so với quy hoạch. Trong đó, đất trồng lúa đạt 102%, đất rừng sản xuất là 122%… Từ chỗ diện tích đất có rừng che phủ bị suy giảm, quy hoạch sử dụng đất đã góp phần khôi phục, bảo vệ và phát triển rừng đạt 49,1% (năm 2010); đất dành cho phát triển công nghiệp, dịch vụ, xây dựng kết cấu hạ tầng được bố trí một cách hợp lý. Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, nhìn chung việc lập, điều chỉnh quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2003 là phù hợp để đáp ứng nhu cầu sử dụng đất cho chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Hàng loạt các dự án hạ tầng được hình thành đáp ứng nhu cầu về nhà ở của nhân dân và tạo nên diện mạo mới trong quá trình phát triển đô thị ở Lạng Sơn. Theo đó, các huyện, thành phố đã thực hiện nghiêm túc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt; việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất tuân thủ đúng theo quy hoạch.

Như vậy, việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã giúp cho cơ cấu sử dụng đất được chuyển đổi phù hợp với quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất trong nông nghiệp, nông thôn phù hợp với nền kinh tế hàng hoá. Kết quả thực hiện đã góp phần nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai, khai thác và sử dụng tốt tài nguyên đất, đảm bảo sử dụng đất một cách hợp lý, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh, phát triển đô thị, từng bước đưa công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh vào nền nếp.. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất vẫn còn một số hạn chế như: việc khai thác quá mức tài nguyên rừng trong những năm trước đây đã để lại những hậu quả nặng nề, cần có thời gian để khắc phục; quỹ đất dành cho các hoạt động phát triển kinh tế, các khu công nghiệp, du lịch chưa được khai thác có hiệu quả; tình trạng sử dụng đất sai mục đích, lãng phí, kém hiệu quả còn xảy ra ở nhiều nơi; nhu cầu diện tích cho nhiệm vụ quốc phòng trong các phương án quy hoạch trước đây chưa tính hết…
Trước thực tế trên, nhằm tăng cường công tác quản lý đất đai, thực hiện hiệu quả nguồn lực từ đất, vừa qua UBND tỉnh đã lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm thời kỳ đầu 2011-2015 và được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ tư (khóa XV). Theo đó, trên cơ sở tổng diện tích tự nhiên toàn tỉnh là 832.076ha, diện tích các loại đất được cấp quốc gia phân bổ đến năm 2020 gồm: Đất nông nghiệp 718.093 ha, tăng 50.945 ha; đất phi nông nghiệp 53.377 ha, tăng 9.502 ha so với năm 2010. Riêng đất chưa sử dụng năm 2010 có 121.053 ha nhưng đến năm 2020 được quốc gia phân bổ 60.447 ha để sử dụng cho mục đích nông nghiệp và phi nông nghiệp. Trên cơ sở phân bổ sử dụng đất cấp quốc gia, tỉnh đã xây dựng kế hoạch chỉ tiêu sử dụng đất một cách chi tiết đến năm 2020. Ngoài ra, tỉnh cũng đã dự tính nguồn thu từ việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất là 13.001,74 tỷ đồng; các khoản chi phí cho việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư là 2.607,35 tỷ đồng.

Có thể nói, phương án quy hoạch, sử dụng đất đến năm 2020 đã xem xét kỹ tiềm năng đất đai có thể khai thác để đưa vào sử dụng tối đa, đáp ứng mục tiêu phát triển của các ngành nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ, du lịch, góp phần đáng kể vào việc tăng trưởng kinh tế và phục vụ hiệu quả cho chiến lược phát triển của tỉnh nhà.


Hồ Xuân Hương