Thứ hai,  18/01/2021

Phấn đấu tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa bình quân tăng 10% – 11%/năm trong thời kỳ 2011 – 2020

Đây là một trong những mục tiêu của Chương trình hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011 - 2020, định hướng đến năm 2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành.Để đạt được mục tiêu nêu trên, chương trình đã đề ra các nhiệm vụ cụ thể như phát triển sản xuất các mặt hàng xuất khẩu có tiềm năng, có lợi thế cạnh tranh cấp quốc gia bằng giải pháp xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách; rà soát và bổ sung các chính sách ưu đãi để khuyến khích, thu hút đầu tư vào sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ; rà soát, bổ sung và hoàn chỉnh các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với các mặt hàng nông, lâm, thủy sản, nhất là mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực như gạo, cà-phê, cao-su, thủy sản; tăng cường kiểm tra, kiểm soát để nâng cao chất lượng, hiệu quả xuất khẩu, bảo vệ uy tín, thương hiệu hàng hóa Việt Nam...Bên cạnh đó, chương trình cũng đặt mục tiêu tăng trưởng nhập khẩu hàng hóa bình quân tăng 10% - 11%/năm trong...
Đây là một trong những mục tiêu của Chương trình hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011 – 2020, định hướng đến năm 2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Để đạt được mục tiêu nêu trên, chương trình đã đề ra các nhiệm vụ cụ thể như phát triển sản xuất các mặt hàng xuất khẩu có tiềm năng, có lợi thế cạnh tranh cấp quốc gia bằng giải pháp xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách; rà soát và bổ sung các chính sách ưu đãi để khuyến khích, thu hút đầu tư vào sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ; rà soát, bổ sung và hoàn chỉnh các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với các mặt hàng nông, lâm, thủy sản, nhất là mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực như gạo, cà-phê, cao-su, thủy sản; tăng cường kiểm tra, kiểm soát để nâng cao chất lượng, hiệu quả xuất khẩu, bảo vệ uy tín, thương hiệu hàng hóa Việt Nam…

Bên cạnh đó, chương trình cũng đặt mục tiêu tăng trưởng nhập khẩu hàng hóa bình quân tăng 10% – 11%/năm trong thời kỳ 2011 – 2020. Đồng thời, giảm dần thâm hụt thương mại, kiểm soát nhập siêu khoảng 10% kim ngạch xuất khẩu vào năm 2015 và tiến tới cân bằng cán cân thương mại vào năm 2020.

Theo Nhandan