Chủ nhật,  18/08/2019

Luật Đầu tư góp phần giảm nghèo vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn

LSO - Thực hiện Luật Đầu tư và văn bản của Chính phủ, các bộ, ngành hướng dẫn thi hành về đầu tư tại vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn (ĐBKK), những năm qua, tỉnh Lạng Sơn luôn quan tâm triển khai thực hiện. Qua đó, bước đầu đã thu hút được một số dự án đầu tư, góp phần nâng cao đời sống của đồng bào vùng có điều kiện KT-XH ĐBKK.

LSO – Thực hiện Luật Đầu tư và văn bản của Chính phủ, các bộ, ngành hướng dẫn thi hành về đầu tư tại vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn (ĐBKK), những năm qua, tỉnh Lạng Sơn luôn quan tâm triển khai thực hiện. Qua đó, bước đầu đã thu hút được một số dự án đầu tư, góp phần nâng cao đời sống của đồng bào vùng có điều kiện KT-XH ĐBKK.
    

            
            Toàn cảnh bãi tập kết hàng hoá tại của khẩu Nà Nưa (Tràng Định)

Trừ thành phố Lạng Sơn thì cả 10 huyện của tỉnh đều thuộc địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư. Trong đó có 7 huyện thuộc địa bàn có điều kiện KT-XH ĐBKK là Tràng Định, Văn Lãng, Văn Quan, Cao Lộc, Lộc Bình, Đình Lập và Bình Gia. Từ năm 2006 đến nay, tổng số dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư trên địa bàn có điều kiện KT-XH ĐBKK của tỉnh là 140 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư trên 12.000 tỷ đồng. Tổng số dự án đã đầu tư trên địa bàn có điều kiện KT-XH ĐBKK của tỉnh là 53 dự án với tổng vốn đã đầu tư gần 4.000 tỷ đồng. Trong đó, lĩnh vực công nghiệp 26 dự án, nông nghiệp 11 dự án, thương mại-du lịch 16 dự án. Những năm qua, các dự án đầu tư trên địa bàn có điều kiện KT-XH ĐBKK của tỉnh, ngoài được hưởng ưu đãi theo quy định của Luật Đầu tư, các doanh nghiệp còn được hưởng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư theo quyết định của UBND tỉnh như một số chính sách hỗ trợ và ưu đãi đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn. Hiện nay, các dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện KT-XH ĐBKK chủ yếu đang được hưởng các ưu đãi về tiền thuê đất, thuế xuất nhập khẩu, thuế thu nhập doanh nghiệp; được hưởng hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng và một số hỗ trợ khác theo các quy định về hỗ trợ, ưu đãi đầu tư của Chính phủ và của tỉnh. Cụ thể, từ năm 2006 đến nay, các doanh nghiệp đã được hưởng ưu đãi đầu tư với tổng số tiền trên 86 tỷ đồng. Sau khi đi vào hoạt động, cơ bản các doanh nghiệp đều chú trọng công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh lao động, đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao điều kiện làm việc cho người lao động. Đa số người lao động có thu nhập ổn định, phấn khởi, tin tưởng, yên tâm lao động sản xuất. Tính đến nay, các dự án đã góp phần giải quyết công ăn việc làm cho trên 3.800 lao động, trong đó có trên 3.200 lao động là người địa phương với mức lương bình quân đạt 3,5 triệu đồng/người/tháng. Qua đó, góp phần xoá đói giảm nghèo cho nhân dân vùng có điều kiện KT-XH ĐBKK, tỷ lệ hộ nghèo tại khu vực này đã giảm từ 35,04% năm 2006 đến nay xuống còn 28,28%…
    
Sau 6 năm được thực hiện, Luật Đầu tư, đặc biệt là Điều 28 khuyến khích đầu tư các vùng ĐBKK của tỉnh đã giải quyết, đáp ứng được nhu cầu cả 3 đối tượng. Đó là với doanh nghiệp đã có phần lợi nhuận; đã giải quyết được lực lượng lao động; yêu cầu phát triển của xã hội, tăng thu thêm cho ngân sách địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được cũng còn một số hạn chế cần khắc phục để ngày càng thu hút được nhiều dự án hoạt động có hiệu quả đầu tư vào vùng có điều kiện KT-XH ĐBKK như: lợi nhuận của doanh nghiệp không lớn, sự phát triển của 7 huyện nghèo nhất có tác động mạnh tới giảm nghèo chủ yếu vẫn là do đầu tư công qua các chính sách, các chương trình mục tiêu quốc gia. Đa số các dự án quy mô còn nhỏ, công nghệ lạc hậu, chủ yếu thực hiện việc sơ chế sản phẩm nên giá trị gia tăng thấp, có đóng góp cho địa phương nhưng ở mức độ còn hạn chế; cơ sở hạ tầng tại địa bàn KT-XH vùng ĐBKK như: giao thông, điện, nước còn yếu kém, công tác giải phóng mặt bằng đã được triển khai tích cực nhưng vẫn còn nhiều ách tắc; việc triển khai thực hiện một số dự án đầu tư ít nhiều ảnh hưởng đến môi trường sinh thái xung quanh khu vực thực hiện dự án. Một số dự án khai thác khoáng sản chưa thực sự chú trọng đến công tác bảo vệ môi trường, gây ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân địa phương…

NÔNG MINH THẢO