Thứ sáu,  05/06/2020
Chi cục Hải quan Hữu Nghị

Trên 5.000 lượt doanh nghiệp sử dụng thử thông quan tự động

LSO-Nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận và thực hành nhanh với hệ thống VINACCS/VCIS, hệ thống thông quan tự động.

LSO-Nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận và thực hành nhanh với hệ thống VINACCS/VCIS, hệ thống thông quan tự động. Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị đã tuyên truyền đến trên 1.000 doanh nghiệp xuất nhập khẩu qua cửa  khẩu.

Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị cập nhật hệ thống thông quan tự động

Đồng thời cập nhập thông tin trên mạng, thông báo mục đích yêu cầu và thời hạn chạy thử, thời hạn chấm dứt phần khai báo hải quan 4.0 cũ. Vì vậy các doanh nghiệp đã tích cực cùng hải quan tham gia chạy thử, sử dụng thử hệ thống thông quan tự động. Cho đến nay đã có trên 60 doanh nghiệp, trên 5000 lượt doanh nghiệp chạy thử hệ thống. Bước đầu các doanh nghiệp đã nắm được quy trình, vận hành đúng yêu cầu để đẩy nhanh tốc độ thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu.

NHẬT ANH