Thứ hai,  10/08/2020

Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Ban Kinh tế Trung ương

Ngày 24/3, Văn phòng Chính phủ đã có Thông báo số 123/TB-VPCP truyền đạt Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Ban Kinh tế Trung ương về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2013, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2014 và việc chuẩn bị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa X.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ kết luận, thực tiễn sau hơn 1 năm hoạt động đã khẳng định việc tái lập Ban Kinh tế Trung ương là cần thiết. Về phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Ban Kinh tế Trung ương tiếp tục triển khai toàn diện các mặt công tác để làm tốt hơn nữa chức năng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, thẩm định, kiểm tra, giám sát cho Đảng trong xây dựng và thực thi đường lối, chủ trương, chính sách trong lĩnh vực kinh tế-xã hội.

Bên cạnh việc tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Ban Kinh tế Trung ương huy động sự tham gia, hợp tác của các cơ quan quản lý, nhà khoa học, chuyên gia các cơ quan chức năng, đơn vị nghiên cứu để tập hợp những ý kiến xác đáng và góp ý, hiến kế cho Đảng trong hoạch định chủ trương, đường lối, chính sách cũng như kiểm tra, giám sát quá trình thực thi; bảo đảm tham mưu cho Đảng chủ trương, đường lối đúng đắn, phù hợp với thực tế khách quan, có hiệu lực, hiệu quả nhằm phát triển kinh tế – xã hội của đất nước bền vững. Tập trung nghiên cứu, phân tích làm rõ hơn những vấn đề lý luận về kinh tế phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam đề làm cơ sở, định hướng cho công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế – xã hội vì mục tiêu chung là xây dựng thể chế kinh tế phù hợp, tạo động lực cho phát triển kinh tế – xã hội bền vững.

Thủ tướng khẳng định, Chính phủ, các bộ, ngành luôn ủng hộ, phối hợp chặt chẽ với Ban kinh tế Trung ương trong thực hiện nhiệm vụ được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.

Thủ tướng cũng đề nghị Ban Kinh tế Trung ương khẩn trương chuẩn bị tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa X theo Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2014; bám sát những chủ trương, đường lối nêu trong Nghị quyết để đánh giá, làm rõ những kết quả làm được, chưa làm được, phân tích rõ nguyên nhân để rút ra bài học kinh nghiệm; trên cơ sở đó, xác định rõ những nhiệm vụ, giải pháp để bảo đảm thực hiện tốt, hiệu quả hơn nữa Nghị quyết Trung ương 6 khóa X.

Theo Dangcongsan.vn