Thứ sáu,  27/11/2020
Ký kết giao ước thi đua “Đổi mới, phát triển các hợp tác xã nông nghiệp”:

Góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới

LSO-Chiều 31/5/2017, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào thi đua “Đổi mới, phát triển các hợp tác xã nông nghiệp” tỉnh đã chủ trì lễ ký kết phong trào thi đua “Đổi mới, phát triển các hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã (HTX) 2012, góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới” giữa 11 huyện, thành phố. 
Lãnh đạo UBND 11 huyện, thành phố cùng nhau ký giao ước thi đua “Đổi mới, phát triển các hợp tác xã nông nghiệp theo Luật HTX 2012

Trên địa bàn tỉnh hiện có 67 HTX nông nghiệp đang hoạt động theo đúng luật HTX năm 2012. Các HTX bước đầu đã tạo được sự liên kết, hợp tác trong sản xuất nông lâm nghiệp. Tuy nhiên, các HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh hiện nay còn tồn tại nhiều bất cập như: quy mô còn nhỏ, nguyên tắc tổ chức và hoạt động trong HTX chưa thực hiện đầy đủ và chưa được tư vấn kịp thời; nhiều HTX cơ sở vật chất còn hạn chế, năng lực, trình độ quản lý còn yếu. Chính những hạn chế này khiến HTX chưa thực sự là đầu mối cung ứng dịch vụ đầu vào, đầu ra cho người nông dân; khả năng canh tranh của một số HTX còn thấp; nhiều HTX chưa tự chủ trong sản xuất kinh doanh.

Với mục tiêu thực hiện tốt các nhiệm vụ về đổi mới, phát triển các HTX nông nghiệp theo Luật HTX 2012 trong phạm vi toàn tỉnh có tính đồng bộ, UBND tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo Phong trào thi đua “Đổi mới, phát triển các hợp tác xã nông nghiệp”, đồng thời chỉ đạo Ban Chỉ đạo cấp tỉnh tổ chức cho UBND các huyện, thành phố ký kết giao ước thi đua giai đoạn 2017 – 2020 nhằm định hướng phát triển kinh tế hợp tác một cách đúng hướng, từng bước thay đổi tư duy trong phát triển sản xuất từ nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa. Qua đó đưa các HTX nông nghiệp phát triển đi lên, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới.

Tại buổi lễ, sau khi thảo luận, bàn những giải pháp nhằm hướng đến việc phát triển HTX nông nghiệp một cách bền vững. Lãnh đạo UBND 11 huyện, thành phố đã ký giao ước thi đua.

TRÍ DŨNG