Thứ sáu,  23/10/2020

GDP nửa đầu năm 2017 tăng 5,73%

Ngày 29-6, Tổng cục Thống kê công bố, GDP sáu tháng đầu năm 2017 ước tính tăng 5,73% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,65%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 5,81%; khu vực dịch vụ tăng 6,85% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, ngành thủy sản có mức tăng cao nhất với 5,08% so với cùng kỳ năm 2016. Trong khu vực công nghiệp và xây dựng, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt mức tăng 10,52%. Ngành xây dựng sáu tháng đầu năm tăng trưởng khá với tốc độ 8,50%.

Trong khu vực dịch vụ, đóng góp của một số ngành có tỷ trọng lớn vào mức tăng trưởng chung như sau: Bán buôn và bán lẻ tăng 7,10% so với cùng kỳ năm trước, là ngành có mức đóng góp cao nhất vào mức tăng chung; dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 8,90%; hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 7,66%; hoạt động kinh doanh bất động sản tăng 3,86%, mức tăng cao nhất trong 5 năm gần đây.

Về cơ cấu nền kinh tế sáu tháng đầu năm, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 15,06%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 32,76%; khu vực dịch vụ chiếm 41,84%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 10,34%.

Theo Nhandan