Thứ bảy,  24/10/2020

Chuẩn bị bước vào Tổng điều tra kinh tế 2017 giai đoạn 2

Theo Tổng cục Thống kê, công tác điều tra giai đoạn 1 của Tổng điều tra kinh tế 2017 đã cơ bản hoàn thành và đang chuẩn bị bước vào điều tra giai đoạn 2. Cụ thể, khối doanh nghiệp và hành chính, sự nghiệp đã tiến hành điều tra từ tháng 3 đến tháng 5/2017. Trong tháng 7 tới, sẽ điều tra trong khối cá thể và tôn giáo, tín ngưỡng.

Thực hiện Quyết định số 1672/QĐ-TTg ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra Kinh tế năm 2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chỉ đạo Tổng cục Thống kê chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương thực hiện công tác tổ chức Tổng điều tra theo đúng phương án. Tổng điều tra diễn ra trong 2 giai đoạn (giai đoạn 1: Từ tháng 3 đến tháng 5 điều tra khối doanh nghiệp và hành chính, sự nghiệp; Giai đoạn 2 điều tra khối cá thể và tôn giáo, tín ngưỡng).


Khối tôn giáo và tín ngưỡng sẽ được tiến hành ở giai đoạn 2 của Tổng điều tra kinh tế 2017. Trong ảnh là Đền thờ Chu Văn An tại Hải Dương (Ảnh: HNV)

Cũng theo Tổng cục Thống kê, Tổng điều tra kinh tế 2017 được triển khai nhằm:

Một là,
 đánh giá sự phát triển về số lượng cơ sở và lao động của các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp; kết quả sản xuất kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu và sự phân bổ của các cơ sở, của lao động theo địa phương, ngành kinh tế, hình thức sở hữu, đáp ứng yêu cầu quản lý của Đảng, nhà nước, các Bộ, ngành, địa phương.

Hai là,
 tính toán chỉ tiêu thống kê chính thức của các chuyên ngành thống kê, chỉ tiêu Tổng sản phẩm trong nước (GDP), Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (GRDP) năm 2016 theo Đề án đổi mới quy trình biên soạn số liệu Tổng sản phẩm trong nước trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các chỉ tiêu thống kê khác thuộc Hệ thống tài khoản quốc gia.

Ba là,
 bổ sung số liệu và cập nhật cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp, dàn mẫu tổng thể về cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp cho các cuộc điều tra chọn mẫu trong thời kỳ tiếp theo của ngành Thống kê, các Bộ, ngành và địa phương.

Theo đó, việc điều tra được tiến hành với các cơ sở đang hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc mọi loại hình kinh tế, các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, tổ chức phi Chính phủ nước ngoài. 

Cụ thể, các đơn vị điều tra của Tổng điều tra được chia thành 4 khối gồm: (1)- Khối doanh nghiệp: Gồm các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp ngoài nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, hạch toán kinh tế độc lập, được thành lập và chịu sự điều tiết bởi Luật Doanh nghiệp; Hợp tác xã/Liên hiệp hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân (sau đây gọi chung là doanh nghiệp); các cơ sở trực thuộc doanh nghiệp; chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam; (2)- Khối hành chính, sự nghiệp: Gồm các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, hội, các cơ sở trực thuộc cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, có sử dụng con dấu và tài khoản riêng, các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài hoạt động tại Việt Nam; (3)- Khối cá thể: Gồm các cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp, thủy sản. Cụ thể là cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc sở hữu của một người, một nhóm người hoặc một gia đình, chưa đăng ký hoạt động theo loại hình doanh nghiệp (trừ các cơ sở thuộc ngành nông lâm nghiệp, thủy sản đã được điều tra trong Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016); (4)- Khối tôn giáo: Gồm các cơ sở thuộc các loại tôn giáo được nhà nước công nhận, các cơ sở tín ngưỡng.

Cuộc Tổng điều tra thực hiện điều tra toàn bộ trên phạm vi cả nước đối với các loại đơn vị điều tra thuộc các loại hình kinh tế, các ngành kinh tế từ ngành A đến ngành U theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam năm 2007 (VSIC 2007).

Dự kiến, số liệu sơ bộ sẽ công bố vào tháng 12/2017. Kết quả chính thức công bố vào quý III/2018.

Tổng cục Thống kê còn cho biết, để tiếp tục phục vụ hiệu quả cuộc Tổng điều tra kinh tế lần này, hoạt động tuyên truyền triển khai trong tháng 6 và tháng 7/2017, trong đó tập trung cao điểm từ ngày 25/6 đến 10/7/2017, gần với thời điểm bắt đầu và những ngày đầu ra quân thực hiện thu thập thông tin. Tổng cục Thống kê cam kết sẽ phối hợp tích cực và hiệu quả cung cấp thông tin cho các cơ quan truyền thông./.

Theo Dangcongsan