Thứ sáu,  23/08/2019

Ngành Nông nghiệp tiếp tục nỗ lực cải cách hành chính

Vụ Pháp chế là đầu mối tổ chức, đôn đốc rà soát danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành về chất lượng, an toàn thực phẩm, kiểm dịch; đề xuất với Bộ phương án và lộ trình cắt, giảm 50% danh mục hàng hóa và 50% thủ tục hành chính về kiểm tra chuyên ngành. Thời hạn hoàn thành trong tháng 4/2018.

Đó là đề nghị của Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Công Tuấn tại Thông báo số 2047/TB-BNN-VP về ý kiến kết luận tại cuộc họp Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và cải thiện môi trường kinh doanh nông nghiệp.


Ảnh minh họa (Ảnh: MP)

Theo Thứ trưởng Hà Công Tuấn, công tác cải cách hành chính của Bộ trong thời gian qua đã đạt được một số kết quả nhất định, góp phần tạo môi trường và điều kiện thuận lợi thúc đẩy sản xuất kinh doanh, mang lại lợi ích và hiệu quả thiết thực cho người dân và doanh nghiệp theo chỉ đạo của Chính phủ. Sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước từng bước được đánh giá tốt hơn.

Tuy vậy, để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đồng thời triển khai kế hoạch cải cách hành chính của Bộ trong năm 2018, Thứ trưởng Hà Công Tuấn đề nghị các đơn vị bám sát kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2018, hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng. Quán triệt sâu sắc tinh thần cải cách hành chính trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; kiểm soát chặt chẽ việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh.

Riêng về cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, Thứ trưởng Hà Công Tuấn đề nghị Vụ Pháp chế rà soát để cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 50% điều kiện đầu tư kinh doanh; xây dựng kế hoạch, phương án cắt giảm, bổ sung, sửa đổi các điều kiện về đầu tư kinh doanh, trình Bộ trước tháng 4/2018. Hoàn thành soạn thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, trình Chính phủ trước ngày 30/6/2018.

Về triển khai chính phủ điện tử, Thứ trưởng Hà Công Tuấn yêu cầu Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường chủ trì, phối hợp với Trung tâm Tin học và Thống kê tổ chức triển khai các nội dung ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ.

Trung tâm Tin học và Thống kê chịu trách nhiệm về đảm bảo an toàn thông tin, an ninh thông tin; xây dựng cơ sở dữ liệu kết nối hệ thống văn bản điện tử của Bộ với các bộ, ngành, địa phương. Xây dựng phần mềm quản lý thông tin phục vụ công tác điều hành sản xuất của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn; xử lý dứt điểm tình trạng lỗi kỹ thuật trong quá trình triển khai dịch vụ công trực tuyến và cơ chế một cửa quốc gia.

Cùng với đó, nâng cao chất lượng phục vụ và tính công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước; xây dựng, cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, tổ chức, đảm bảo 80% số lượng hồ sơ thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến trên môi trường mạng./.

Theo Dangcongsan