Thứ bảy, 19/01/2019

Rà soát, công khai các doanh nghiệp nhà nước chưa thực hiện đầy đủ công bố thông tin

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Ðình Huệ vừa có ý kiến chỉ đạo về tình hình công bố thông tin của các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) năm 2017. Cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nghiêm túc thực hiện và chỉ đạo DNNN trực thuộc triển khai đầy đủ, đúng quy định tại Nghị định số 81/2015/NÐ-CP về công bố thông tin của DNNN.

Rà soát danh sách các cơ quan chủ sở hữu có chuyên mục riêng về công bố thông tin; danh sách các doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ, nghiêm túc việc công bố thông tin theo quy định, tổng hợp trong tháng 6-2018; gửi kết quả về Bộ Kế hoạch và Ðầu tư để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Ðầu tư tiếp tục tổng hợp, công khai danh sách cũng như việc xử lý đối với các doanh nghiệp vi phạm; theo dõi, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước thực hiện công bố thông tin và định kỳ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Theo Nhandan