Thứ tư, 16/01/2019
UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 5/2018:

Thảo luận một số nội dung quan trọng

LSO-Hôm nay (14/5), đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ của UBND tỉnh tháng 5/2018. Phiên họp đã nghe, phân tích, thảo luận, đánh giá, xem xét cho ý kiến đối với một số dự thảo quyết định, tờ trình của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính.

 

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp

 

Tại phiên họp, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã trình dự thảo tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển và kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách Nhà nước thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh. Theo tờ trình, trong giai đoạn 2016 – 2020 sẽ căn cứ Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương, khả năng tài chính và đặc điểm tình hình của địa phương, xây dựng các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển và kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách Nhà nước cho các ngành, các cấp. Đối với nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đặc biệt quan tâm đến số lượng, mức chênh lệch và tỷ lệ phân bổ vốn. Đồng chí đề nghị dự thảo cần giữ nguyên mức phân bổ vốn đầu tư hỗ trợ cơ sở hạ tầng cho các xã khu vực 2 có thôn đặc biệt khó khăn, thống nhất quy định tại khoản 3, điều 2 quy định về điều chuyển vốn cho huyện khác để nâng cao tinh thần trách nhiệm sử dụng nguồn vốn. Đồng chí Chủ tịch tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát lại phụ lục đảm bảo chặt chẽ, thống nhất và tiếp thu các ý kiến góp ý, hoàn thiện dự thảo trình UBND tỉnh.

Đối với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định về cơ chế phân cấp quản lý thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản nhất trí với bố cục, nội dung của dự thảo quy định và chỉ rõ: mỗi cấp chỉ thành lập một Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia.

Cũng tại cuộc họp, các đại biểu thảo luận dự thảo Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí xây dựng Đề án điều chỉnh phạm vi, quy mô Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn. Về nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu bổ sung thêm mảng an ninh, quốc phòng trong sự cần thiết phải điều chỉnh Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, thống nhất tên dự án và các nội dung dự thảo quyết định gồm điều chỉnh phạm vi quy mô theo hướng động và mở, điều chỉnh lại các khu chức năng, bộ máy khu kinh tế cửa khẩu, cơ chế chính sách vừa xây dựng, vừa đề xuất để phát huy được tối đa lợi thế khu kinh tế cửa khẩu. Đồng thời yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến, bổ sung hoàn chỉnh dự thảo quyết định.

Cuộc họp đã thảo luận dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau. Về nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính phối hợp với cơ quan liên quan rà soát lại dự thảo, có đánh giá đối tượng bị tác động khi thay đổi quy định, từ đó xây dựng các nội dung cần điều chỉnh theo hướng phù hợp với điều kiện thực tế.

Cuộc họp cũng thảo luận về dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho đơn vị tổ chức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống, dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho đơn vị tổ chức thu phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung. Kết luận nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhất trí với đề xuất đối với 2 loại phí, lệ phí trên; đồng thời yêu cầu Sở Tài chính rà soát, hoàn thiện các tờ trình để trình HĐND tỉnh.

Cuộc họp cũng góp ý về dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định mức thu học phí ở các cơ sở giáo dục công lập năm học 2018 – 2019. Đối với nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất theo đề xuất của Sở Tài chính tăng mức học phí 45,54% so với mức hiện nay, trong nội dung cần ghi rõ lộ trình, thời điểm tăng học phí theo quy định. Đồng thời giao Sở Giáo dục và Đào tạo khảo sát, đánh giá để xây dựng điều chỉnh tiếp lộ trình tăng học phí cho phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.

Đối với dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức kinh phí hỗ trợ thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo Sở Tài chính trình, yêu cầu phân biệt rõ mức chi đối tượng hành chính cho chính xác, đối tượng hỗ trợ cho phù hợp; đồng thời yêu cầu Sở Tài chính tiếp thu các ý kiến, chỉnh sửa dự thảo.

Đối với dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định phân cấp quản lý tài sản công, sau các ý kiến của các đơn vị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhất trí với các nội dung dự thảo đề xuất của Sở Tài chính; đề nghị bỏ căn cứ theo Nghị định 165/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ.

TRÍ DŨNG