Thứ tư, 23/01/2019

Từ đầu năm, thêm 52.322 doanh nghiệp thành lập mới

Theo Tổng cục Thống kê, tính chung 5 tháng đầu năm nay, cả nước có 52.322 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn gần 517 nghìn tỷ đồng, tăng 3,5% về số doanh nghiệp và tăng 6,4% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017.

Nếu tính cả hơn 902 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thì tổng số vốn đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế trong 5 tháng đầu năm 2018 là hơn 1,4 triệu tỷ đồng.

Bên cạnh đó, còn có 13.267 doanh nghiệp trở lại hoạt động, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 5 tháng qua lên gần 65,6 nghìn doanh nghiệp.

Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới 5 tháng là hơn 412 nghìn người.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, riêng trong tháng 5, cả nước có hơn 11 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký hơn 104 nghìn tỷ đồng và tạo thêm 80,5 nghìn việc làm. Ngoài ra, trong tháng 5, cả nước có 2.306 doanh nghiệp trở lại hoạt động, nhưng cũng có 6.855 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và 834 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể.

Theo Nhandan