Chủ nhật, 17/02/2019

82,6% DN chế biến, chế tạo có đánh giá tích cực

Kết quả điều tra của Tổng cục Thống kê về xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong quý II/2018 cho thấy 45% DN đánh giá tốt lên và 37,6% đánh giá giữ ổn định, có 17,4 % cho rằng sản xuất kinh doanh khó khăn hơn.

Trong đó, khu vực doanh nghiệp FDI lạc quan nhất với 85,7% DN cho rằng tốt lên và giữ ổn định. Tỷ lệ này của khu vực DN nhà nước và DN ngoài nhà nước lần lượt là 80,8% và 81,6%.

Tính cạnh tranh của hàng trong nước vẫn là yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất đến hoạt động sản xuất kinh doanh của 59,4% DN. Tiếp đến là nhu cầu thị trường trong nước thấp (46,2%); khó khăn về tài chính (32%); không tuyển được lao động theo yêu cầu (30,7%); thiếu nguyên, nhiên, vật liệu (25,4%) thiết bị công nghệ lạc hậu (23,5%)…

Về khối lượng sản xuất có 47,3% DN dự báo tăng và 17,4% DN dự báo giảm, tương ứng số đơn hàng tăng ở 39,8% DN  giảm ở 17,2% DN. Tồn kho thành phầm dự báo giảm ở 31,2% DN và tăng ở 18,3% DN.

Quý II/2018 có 82,6% DN cho rằng khối lượng sản xuất tăng và giữ ổn định so với quý I/2018; 17,4% DN dự báo giảm. Trong 6 tháng cuối năm có 92,8% DN cho rằng 6 tháng cuối năm 2018 khối lượng sản xuất tăng và giữ ổn định so với 6 tháng đầu năm 2018.

Số lượng đơn hàng mới được dự báo khả quan hơn ở 6 tháng cuối năm so với 6 tháng đầu năm 2018 với 92,8% DN dự báo tăng và giữ ổn định, có 7,2% dự báo giảm. Khu vực doanh  nghiệp FDI dự báo cao nhất với 95,7%, khu vực DN nhà nước 93,6%, thấp nhất là khu vực DN ngoài nhà nước 91,6%.

Các ngành có tỷ lệ dự báo cao về triển vọng đơn hàng mới 6 tháng cuối năm 2018 tăng so với 6 tháng đầu năm 2018 lần lượt gồm: thuốc lá 68,8%; giấy và các sản phẩm từ giấy và sản phẩm từ cao su và plastic đều là 57,6%; trang phục 56,9%; sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học 56,6%;…

Về tồn kho thành phẩm có 81,7% số DN đánh giá khối lượng thành phẩm tồn kho quý II/2018 giữ nguyên và giảm so với quý I/2018. Dự kiến quý III/2018 so với quý II/2018 với 54,8% các DN dự báo giữ ổn định khối lượng thành phẩm tồn kho, có 31,5% DN dự báo giảm và 13,7% DN dự báo tăng khối lượng thành phẩm tồn kho.

Quý II/2018 so với quý I/2018 có 92,5% số DN đánh giá chi phí sản xuất trên một đơn vị sản phẩm chính tăng và giữ nguyên, chỉ có 7,5% DN đánh giá giảm. Dự báo quý III/2018 so với quý II/2018 có khả quan hơn khi tỷ lệ DN dự báo chi phí cho một đơn vị sản phẩm tăng thấp hơn với 18,8% DN dự báo tăng, 71,7% DN dự báo có chi phí ổn định và 9,5% DN dự báo chi phí giảm.

Có 92,8% DN nhận định giá bán bình quân quý II/2018 tăng và giữ nguyên so với quý I/2018 (trong đó 18,2% DN khẳng định tăng và 74,6% DN khẳng định giữ nguyên giá bình quân), có 7,2% DN cho rằng giảm. Tỷ lệ này ở quý III/2018 so với quý II/2018 dự báo là 93,9% (trong đó 16,7% DN dự báo tăng và 77,2% DN dự báo giữ nguyên), chỉ có 6,1% DN dự báo giá bán bình quân giảm.

Biến động lao động quý II/2018 so với quý I/2018, có 87,8% DN khẳng định quy mô lao động tăng và giữ ổn định (16,9% DN khẳng định tăng và 70,9% DN khẳng định giữ ổn định), trong khi đó 12,2% DN dự báo giảm.

Trong 6 tháng cuối năm 2018 với 94% số DN dự kiến số lao động tăng và giữ ổn định so với 6 tháng đầu năm 2018 (29% DN dự báo tăng và 65% DN dự báo giữ nguyên), chỉ có 6% DN dự báo giảm quy mô lao động.

Tỷ lệ sử dụng công suất máy móc thiết bị bình quân quý II/2018 của các DN ngành chế biến, chế tạo là 78%. Trong đó, khu vực doanh nghiệp FDI có hệ số sử dụng công suất máy móc thiết bị bình quân cao nhất với 83,3%, khu vực DN nhà nước với 79,3% và thấp nhất khu vực ngoài nhà nước với 75,9%.

Trong khi đó, có 47,5% DN sử dụng công suất máy móc thiết bị từ 70% đến dưới 90%; tiếp đến là 32,8% DN sử dụng công suất từ 90-100%; có 5,2% DN sử dụng công suất dưới 50%.
Theo baochinhphu