Thứ tư, 19/06/2019

64.531 doanh nghiệp thành lập mới trong nửa năm qua

Tổng cục Thống kê cho biết, trong sáu tháng đầu năm nay, cả nước có 64.531 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký 649 nghìn tỷ đồng, tăng 5,3% về số doanh nghiệp và tăng 8,9% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017.

Nếu tính cả gần 1,2 triệu tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thì tổng số vốn đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế trong sáu tháng năm 2018 là hơn 1,8 triệu tỷ đồng. Bên cạnh đó, còn có 16.449 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong sáu tháng đầu năm nay lên gần 81 nghìn doanh nghiệp. Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong nửa đầu năm 2018 là 508,5 nghìn người.

Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động từ đầu năm là 52.803 doanh nghiệp, tăng hơn 39% so với cùng kỳ năm trước. Số doanh nghiệp giải thể trong sáu tháng qua là 6.629 doanh nghiệp, tăng gần 22% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Nhandan