Thứ hai,  24/02/2020

Hội nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới

(LSO) – Trong 10 năm qua, việc triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới được hội nông dân các cấp triển khai đồng bộ với nhiều hình thức, nội dung phù hợp và đạt được những kết quả quan trọng.

Chăm sóc cây ăn quả tại khu vườn mẫu xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng

Theo đó, hội nông dân các cấp triển khai tuyên truyền sâu rộng trong hội viên, nông dân về mục đích, ý nghĩa, nội dung của chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đồng thời xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đưa vào nghị quyết, chương trình công tác, chỉ tiêu thi đua hằng năm; chủ động triển khai thực hiện những nội dung, việc làm cụ thể, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Các cấp hội đẩy mạnh thực hiện các chương trình, dự án hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất; tổ chức tập huấn, tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật vào sản xuất. Ngoài ra, tổ chức hội còn tư vấn cho hội viên vay vốn ưu đãi từ ngân hàng chính sách xã hội, quỹ hỗ trợ nông dân để phát triển kinh tế; vận động, hỗ trợ, tạo điều kiện cho nông dân tham gia phát triển các mô hình kinh tế tập thể, mở rộng quy mô sản xuất; hướng dẫn xây dựng trên 200 mô hình kinh tế tập thể có hiệu quả gồm: các nhóm hộ, tổ hợp tác, hợp tác xã, giúp hội viên nông dân trên địa bàn đổi mới nếp nghĩ, cách làm, tìm ra những bước đi phù hợp, vươn lên phát triển kinh tế theo hướng bền vững

Hội Nông dân tỉnh tổ chức cho cán bộ, hội viên tham quan, học tập mô hình kinh tế hiệu quả

Đồng thời, các cấp hội luôn quan tâm phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể cùng cấp tổ chức kiểm tra, giám sát các nội dung có liên quan đến chương trình xây dựng nông thôn mới; chủ động tham gia góp ý kiến vào dự thảo các chương trình, dự án, đề án liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn và chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương, đóng vai trò quan trọng trong việc làm cầu nối giữa nông dân với Đảng, chính quyền, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

Bên cạnh đó, các cấp hội thường xuyên tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng đời sống văn hóa; khuyến khích phát triển sản xuất gắn với bảo vệ môi trường, vận động, hướng dẫn xây dựng được 366 mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường như “Thôn bản xanh- sạch – đẹp”;“Thu gom rác thải”;“xây lò đốt rác”. Toàn tỉnh xây dựng trên 100 mô hình nông dân tự quản về an ninh trật tự tại các thôn, bản; vận động cán bộ, hội viên, nông dân đóng góp tiền của, công sức để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Đến nay, hội viên, nông dân đã đóng góp được 32,776 tỷ đồng, hiến 656.318 m2 đất để xây các công trình công cộng như: trường học, nhà văn hóa thôn, làm đường giao thông…, đóng góp 1.463.580 ngày công lao động quét dọn vệ sinh môi trường, tu sửa, làm mới đường giao thông nông thôn, kênh mương thủy lợi phục vụ sản xuất, đóng góp tích cực vào việc hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới tại các địa phương.

Trong thời gian tới, hội nông dân các cấp trong tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng sâu sát cụ thể, hướng về cơ sở; thường xuyên nắm bắt tình hình thực hiện và những khó khăn, bức xúc, nguyện vọng chính đáng của hội viên, nông dân để kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp; đẩy mạnh xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới, các mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả, đem lại lợi ích thiết thực cho hội viên, nông dân. Đồng thời tăng cường liên kết với các doanh nghiệp triển khai thực hiện các hoạt động hỗ trợ nông dân, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, tạo điều kiện cho người dân phát huy mạnh mẽ vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới, góp phần cùng các cấp, các ngành trong tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới trong các giai đoạn tiếp theo.

Hoàng Hải Yến (Hội Nông dân tỉnh)