Thứ hai,  21/09/2020

Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh kiểm tra tại Văn Quan

LSO-Ngày 20/5/2020, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh do lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông- thành viên Ban Chỉ đạo làm trưởng đoàn kiểm tra tình hình xây dựng nông thôn mới tại huyện Văn Quan.

Tham gia đoàn có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh.

Theo báo cáo của UBND huyện Văn Quan, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay, trên địa bàn huyện thực hiện đạt 11,3 tiêu chí/xã; trong đó, 4 xã đạt 19 tiêu chí, 4 xã đạt 10 tiêu chí, 3 xã đạt 9 tiêu chí, 2 xã đạt 8 tiêu chí, 3 xã đạt 7 tiêu chí.

Đối với khu dân cư nông thôn kiểu mẫu và xã nông thôn mới nâng cao thực hiện năm 2020 tại các xã: Điềm He, Liên Hội, Yên Phúc, Tân Đoàn, đã tiến hành khảo sát, lựa chọn xong địa điểm và đang hoàn thiện thủ tục thẩm định phê duyệt phương án, dự toán của các khu.

Đối với 2 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020, xã Hữu Lễ thực hiện cơ bản đạt chuẩn 19/19 tiêu chí; dự kiến tổ chức thẩm định các tiêu chí nông thôn mới ngày 26/5/2020 và hoàn thiện hồ sơ trình Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh ngày 31/5/2020; xã Tú Xuyên đạt 10/19 tiêu chí, các tiêu chí chưa đạt gồm: giao thông, điện, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, nhà ở dân cư, hộ nghèo, y tế, văn hóa, môi trường và an toàn thực phẩm.

Tại buổi kiểm tra, các đại biểu thảo luận, làm rõ một số nội dung trong thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện như: phân bổ vốn thực hiện chương trình nông thôn mới năm 2020; việc triển khai thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); giải pháp cụ thể để thực hiện hoàn thành các tiêu chí chưa đạt…


Đồng chí Nguyễn Quang Huy, Giám đốc sở Thông tin và Truyền thông –
Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu tại xã Hữu Lễ

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí trưởng đoàn đề nghị huyện đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Trong đó, quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, triển khai thực hiện các mô hình phát triển sản xuất đã được phân bổ vốn, quan tâm duy trì các tiêu chí đã đạt; quan tâm thực hiện chương trình OCOP, tập trung vào các sản phẩm chủ lực, đặc thù.

Đồng thời, huyện cần tập trung chỉ đạo thực hiện tiêu chí về cơ sở hạ tầng, đảm bảo tiến độ đề ra; đẩy nhanh giải ngân các nguồn vốn phân bổ của tỉnh cho thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

Đối với xã Hữu Lễ, cần hoàn thiện các thủ tục để trình Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh thẩm định tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới; có kế hoạch tiếp tục thực hiện có hiệu quả các tiêu chí. Đối với xã Tú Xuyên, xã, huyện cần triển khai giải pháp thực hiện hoàn thành các tiêu chí chưa đạt; tiếp tục huy động nguồn lực xã hội hóa để xây dựng nhà văn hóa xã, thôn. Cùng đó, huyện cần rà soát, phân bổ thêm nguồn vốn cho xã thực hiện tiêu chí trường học…

ĐỖ HOẠT