Thứ hai,  01/03/2021

Thêm 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới

LSO-Chiều nay (13/11), Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh Lạng Sơn họp thẩm định, xem xét công nhận đạt chuẩn NTM đối với 5 xã: Vĩnh Yên, huyện Bình Gia; Nhật Tiến, huyện Hữu Lũng; Kiên Mộc, huyện Đình Lập; Bắc Hùng và Hoàng Việt, huyện Văn Lãng.

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch hội đồng thẩm định tỉnh chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tóm tắt kết quả thẩm định đối với 5 xã. Theo đó, đến nay, 5 xã đã cơ bản đạt 19/19 tiêu chí theo quy định.

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành, UBND các huyện, xã được thẩm định đã thảo luận, làm rõ một số nội dung liên quan đến việc hoàn thiện, củng cố một số một số tiêu chí như: môi trường, giáo dục, tỷ lệ hộ nghèo, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, cơ sở vật chất văn hóa, giao thông…

Sau khi thảo luận, các thành viên Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn xây dựng NTM đã tổ chức bỏ phiếu. Kết quả, 5 xã nêu trên đủ điều kiện trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2020.


Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương sự nỗ lực, quyết tâm từ tỉnh đến cơ sở trong xây dựng NTM.

Đồng chí chỉ đạo Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để trình theo quy định; các sở, ngành, UBND các huyện tiếp tục bám sát, chỉ đạo các xã hoàn thiện chất lượng các tiêu chí, đặc biệt là tiêu chí môi trường, cơ sở vật chất văn hóa.

KIM HUYÊN